Please Enable JavaScript in your Browser to visit this site

Hướng nghiên cứuKTL nâng cao

Ước lượng mô hình tự hồi quy ngưỡng TAR trên Stata

Hướng dẫn thực hành và phân tích mô hình hồi quy ngưỡng TAR trên phần mềm Stata qua câu lệnh xthreg và thresholdtest —————————————————————————————————— . import excel TAR1604.xlsx, sheet(“Data”) firstrow clear . foreach var of varlist * { 2. local varlab = `var'[1] 3. label var `var’ “`varlab'” 4. } . drop in 1 (1 observation deleted) . quietly destring year FDI GDPG IMP EXP GCONS INF COC GE PS RQ ROL VC ENR2 ENR1 ENR3, force replace . egen id = group(country) . label variable id “Quốc gia” . format year %ty . label variable year “2002-2014” . xtset id year panel variable: id (strongly balanced) time …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng ký gói PHÙ HỢP

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Back to top button