Kinh tế họcTrắc nghiệm

342 câu trắc nghiệm Kinh tế vi mô – P5

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm ôn tập Kinh tế vi mô có đáp án kèm theo. Nội dung bao gồm 342 câu hỏi trắc nghiệm đa lựa chọn, được phân thành 10 chương. Ngoài ra, trong mỗi chương còn có các câu hỏi trắc nghiệm dạng nhiều lựa chọn, câu hỏi đúng sai, cụ thể như sau:
1. Những vấn đề chung (68 câu với 19 câu đúng/sai)
2. Cung và cầu (125 câu với 61 câu đúng/sai)
3. Tiêu dùng (81 câu với 35 câu đúng/sai)
4. Sản xuất và chi phí (57 câu với 29 câu đúng/sai)
5. Cạnh tranh hoàn hảo (71 câu với 35 câu đúng/sai)
6. Độc quyền (22 câu với 11 câu đúng/sai)
7. Cạnh tranh độc quyền (74 câu với 35 câu đúng/sai)
8. Độc quyền tập đoàn (33 câu với 15 câu đúng/sai)
9. Cung và cầu lao động (34 câu với 15 câu đúng/sai)
10. Vai trò của chính phủ (71 câu với 39 câu đúng/sai)

Phần nội dung bên dưới là phần trắc nghiệm của chương 5, mời các bạn tham gia ôn tập.

MICRO_2_C5_1: Doanh thu cận biên
○ Nhỏ hơn giá đối với hãng cạnh tranh vì khi bán nhiều sản phẩm nó phải hạ giá
○ Bằng giá đối với hãng cạnh tranh
○ Là doanh thu mà hãng nhận được từ một đơn vị bán thêm
○ Là lợi nhuận bổ sung mà hãng thu được khi bán thêm một đơn vị sản phẩm sau khi đã tính tất cả các chi phí cơ hội
● b và c

MICRO_2_C5_2: Hãng cung mức sản lượng tối đa hóa lợi nhuận khi:
○ Doanh thu cận biên bằng giá
● Doanh thu cận biên bằng chi phí cận biên
○ Lợi nhuận kinh tế bằng không
○ Lợi nhuận kế toán bằng không
○ Chi phí chìm bằng chi phí cố định

MICRO_2_C5_3: Một hãng sẽ gia nhập thị trường bất cứ khi nào
● Giá thị trường lớn hơn chi phí trung bình tối thiểu mà hãng có thể sản xuất
○ Hãng có thể thu được doanh thu lớn hơn các chi phí biến đổi
○ Giá lớn hơn mức tối thiểu của đường chi phí biến đổi trung bình
○ Giá bằng chi phí cận biên
○ Doanh thu cận biên bằng chi phí cận biên

MICRO_2_C5_4: Hãng nên rời bỏ thị trường khi
○ Không thể thu được doanh thu ít nhất là bằng chi phí biến đổi
○ Giá nhỏ hơn chi phí cận biên
○ Giá nhỏ hơn mức tối thiểu của đường chi phí trung bình
○ Giá nhỏ hơn mức tối thiểu của đường chi phí biến đổi trung bình
● a và d

MICRO_2_C5_5: Câu nào sau đây là đúng?
○ Chi phí kế toán luôn luôn lớn hơn chi phí kinh tế
○ Chi phí kinh tế luôn luôn lớn hơn chi phí kế toán
○ Lợi nhuận kế toán luôn luôn lớn hơn lợi nhuận kinh tế
○ Lợi nhuận kinh tế luôn luôn lớn hơn lợi nhuận kế toán
● Không câu nào đúng

MICRO_2_C5_6: Các chi phí kinh tế của hãng bao gồm:
○ Chi phí cơ hội của thời gian
○ Doanh thu có thể thu được từ các tài sản mà hãng sở hữu khi sử dụng theo cac phương án khác
○ Thu nhập từ vốn cổ phần mà các chủ sở hữu đầu tư vào hãng
○ Khấu hao nhà xưởng và máy móc mà hãng sở hữu
● Tất cả đều đúng

MICRO_2_C5_7: Đường cung dài hạn đối với một ngành là
○ Co dãn hoàn toàn
● Co dãn hơn đường cung ngắn hạn
○ Ít cố định hơn đường cung ngắn hạn
○ Đường biên phía dưới của tất cả các đường cung ngắn hạn
○ Tổng của tất cả các đường cung ngắn hạn

MICRO_2_C5_8: Tô kinh tế đề cập đến
○ Lợi nhuận kinh tế trừ chi phí chìm
● Một khoản thanh toán nào đó cho một đầu vào cao hơn mức tối thiểu cần thiết để giữ đầu vào đó trong việc sử dụng hiện thời của nó
○ Những khoản thanh toán của tá điền cho địa chủ
○ Lương cho những người có tay nghề đặc biệt
○ Doanh thu mà các hãng có hiệu quả nhận được

MICRO_2_C5_9: Trong mô hình cạnh tranh cơ bản lợi nhuận giảm xuống bằng 0. Điều này có nghĩa là:
○ Doanh thu vừa đủ để bù đắp các chi phí biến đổi
● Doanh thu vừa đủ để bù đắp tất cả các chi phí, bao gồm cả chi phí cơ hội của tư bản tài chính đã đầu tư
○ Giá bằng mức tối thiểu của đường chi phí biến đổi trung bình
○ Lợi nhuận kế toán bằng không
○ b và d

MICRO_2_C5_10: Trong mô hình cạnh tranh cơ bản, một hãng đặt giá cao hơn giá hiện hành
○ Sẽ mất dần một ít khách hàng của mình
● Sẽ mất tất cả khách hàng của mình
○ Có thể giữ được khách hàng của mình nếu chất lượng hàng hóa của mình cao hơn của những đối thủ cạnh tranh khác
○ Sẽ không mất khách hàng nếu giá của nó bằng chi phí cận biên của nó
○ Không câu nào đúng


MICRO_2_C5_11: Theo mô hình cạnh tranh cơ bản
○ Những người quản lý các công ty lớn đôi khi có thể ứng xử theo cách không tối đa hóa giá trị thị trường của hãng
○ Các hãng tối đa hóa lợi nhuận ngắn hạn của mình nhưng bỏ qua các ảnh hưởng dài hạn của các quyết định hiện thời
○ Các hãng tối đa hóa lợi nhuận cân nhắc cả ngắn hạn và dài hạn
○ Các hãng tối đa hóa giá trị thị trường của mình
● c và d

MICRO_2_C5_12: Khi giá nhỏ hơn mức tối thiểu của đường chi phí biến đổi trung bình hãng
○ Gia nhập thị trường
○ Rời bỏ thị trường
○ Có thể tiếp tục hoặc rời bỏ tùy thuộc vào độ lớn của chi phí chìm
● Đóng của sản xuất nhưng không rời bỏ
○ Gia nhập chỉ nếu chi phí cố định bằng không

MICRO_2_C5_13: Đường cung thị trường
○ Là tổng các số lượng của các đường cung của các hàng hóa
● Là ít cố định hơn so với các đường cung của tất cả các hãng
○ Là đường chi phí con người của hãng cuối cùng gia nhập thị trường
○ Luôn luôn là đường nằm ngang
○ Không câu nào đúng

MICRO_2_C5_14: Nếu biết tất cả các chi phí cố định của hãng đều là chi phí chìm thì nó sẽ đóng cửa khi:
○ Giá thấp hơn chi phí cận biên
● Giá thấp hơn mức tối thiểu của đường chi phí biến đổi trung bình
○ Giá thấp hơn mức tối thiểu của đường chi phí trung bình
○ Lợi nhuận kế toán giảm xuống dưới không
○ Lợi nhuận kinh tế giảm xuống dưới không

MICRO_2_C5_15: Nếu không có chi phí cố định nào của hãng là chi phí chìm thì nó sẽ đóng cửa khi
○ Giá thấp hơn chi phí cận biên
○ Giá thấp hơn mức tới thiểu của đường chi phí biến đổi trung bình
○ Giá thấp hơn mức tối thiểu của đường chi phí trung bình
○ Lợi nhuận kinh tế giảm xuống dưới không
● c và d

MICRO_2_C5_16: Nếu hãng với đường chi phí trung bình ngắn hạn hình chữ U tăng gấp đôi sản lượng của mình lên bằng cách tăng gấp đôi số nhà máy và giữ nguyên chi phí trung bình của mình thì đường cung dài hạn là
● Co dãn hoàn toàn
○ Không cố định hoàn toàn
○ Dốc lên
○ Dốc xuống
○ Không câu nào đúng

MICRO_2_C5_17: Trong nền kinh tế thị trường, sau khi cầu giảm, phản ứng ngắn hạn đối với cung quá nhiều là:
○ Giá sẽ tăng nhưng lợi nhuận giảm
● Giá và lợi nhuận sẽ giảm
○ Giá sẽ giảm nhưng lợi nhuận sẽ không thay đổi
○ Giá sẽ giảm nhưng lợi nhuận tăng
○ Giá và lợi nhuận đều tăng

MICRO_2_C5_18: Trong nền kinh tế thị trường, sau khi cầu tăng, phản ứng ngắn hạn đối với thiếu hụt là:
○ Giá sẽ giảm nhưng lợi nhuận tăng
○ Giá sẽ tăng nhưng lợi nhuận giảm
○ Giá sẽ tăng nhưng lợi nhuận giữ nguyên
● Giá và lợi nhuận sẽ tăng
○ Sản lượng sẽ giảm nhưng giá tăng

MICRO_2_C5_19: Trong nền kinh tế thị trường chức năng quan trọng của giá là:
○ Đảm bảo sự phân phối hàng hóa công bằng
● Đảm bảo tài nguyên được sử dụng là cạnh tranh theo cách hiệu quả nhất
○ Đảm bảo tất cả các ngành sẽ là cạnh tranh hoàn hảo trong dài hạn
○ Làm cho ích lợi cận biên của tất cả các hàng hóa và dịch vụ được tiêu dùng bằng nhau
○ Làm cho mức mua bằng mức nhu cầu

MICRO_2_C5_20: Đường cung của một hãng cạnh tranh trong dài hạn trùng với
● Phần đi lên của đường chi phí cận biên, bên trên đường chi phí trung bình
○ Phần đi lên của đường chi phí trung bình của nó
○ Toàn bộ đường chi phí trung bình của nó
○ Toàn bộ phần của đường tổng chi phí khi mà tổng chi phí tăng hoặc giữ nguyên khi sản lượng tăng
○ Không câu nào đúng

1 2 3 4Trang sau
Back to top button