Kinh tế họcTrắc nghiệm

342 câu trắc nghiệm Kinh tế vi mô – P10

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm ôn tập Kinh tế vi mô có đáp án kèm theo. Nội dung bao gồm 342 câu hỏi trắc nghiệm đa lựa chọn, được phân thành 10 chương. Ngoài ra, trong mỗi chương còn có các câu hỏi trắc nghiệm dạng nhiều lựa chọn, câu hỏi đúng sai, cụ thể như sau:
1. Những vấn đề chung (68 câu với 19 câu đúng/sai)
2. Cung và cầu (125 câu với 61 câu đúng/sai)
3. Tiêu dùng (81 câu với 35 câu đúng/sai)
4. Sản xuất và chi phí (57 câu với 29 câu đúng/sai)
5. Cạnh tranh hoàn hảo (71 câu với 35 câu đúng/sai)
6. Độc quyền (22 câu với 11 câu đúng/sai)
7. Cạnh tranh độc quyền (74 câu với 35 câu đúng/sai)
8. Độc quyền tập đoàn (33 câu với 15 câu đúng/sai)
9. Cung và cầu lao động (34 câu với 15 câu đúng/sai)
10. Vai trò của chính phủ (71 câu với 39 câu đúng/sai)

Phần nội dung bên dưới là phần trắc nghiệm của chương 10, mời các bạn tham gia ôn tập.

MICRO_2_C10_1: Vai trò của chính phủ trong nền kinh tế bao gồm
○ Tạo ra khung pháp luật để cho các mối quan hệ kinh tế diễn ra
○ Phân bổ hầu hết các hàng hóa và dịch vụ
○ Xác định mức giá và mức lương
○ Tham gia vào thị trường không tạo ra được các kết quả hiệu quả
● a và d

MICRO_2_C10_2: Các ví dụ về thất bại của thị trường bao gồm
○ Ảnh hưởng hướng ngoại
○ Thiếu sự cạnh tranh đủ liều lượng
○ Các vấn đề thông tin
○ Đổi mới công nghệ không đủ liều lượng
● Tất cả

MICRO_2_C10_3: Thiệt hại của ô nhiễm môi trường là các ví dụ về
○ Ảnh hưởng hướng ngoại tích cực
○ Hàng hóa công cộng
● Ảnh hưởng hướng ngoại tiêu cực
○ Chi phí tư nhân
○ Hiệu suất giảm dần

MICRO_2_C10_4: Chi phí xã hội cận biên bao gồm
● Tất cả chi phí cận biên mà tất cả các cá nhân trong nền kinh tế phải chịu
○ Chỉ những chi phí cận biên không nằm trong chi phí tư nhân cận biên
○ Chỉ những chi phí cận biên nằm trong chi phí tư nhân cận biên
○ Tổng doanh thu trừ tổng chi phí tư nhân
○ Doanh thu cận biên trừ chi phí cận biên

MICRO_2_C10_5: Hàng hóa công cộng
○ Là những hàng hóa mà tất cả mọi người có thể được hưởng thụ một khi chúng đã được cung
○ Là những hàng hóa mà khó có thể loại trừ một người nào đó khỏi việc tiêu dùng
○ Là dạng cực đoan nhất của ảnh hưởng hướng ngoại tích cực
● Tất cả đều đúng
○ Không câu nào đúng

MICRO_2_C10_6: Ví dụ nào sau đây là về sự điều tiết mệnh lệnh và kiểm soát?
○ Trợ cấp cho việc sản xuất những hàng hóa có ảnh hưởng hướng ngoại tích cực
○ Đánh thuế những hàng hóa có ảnh hưởng hướng ngoại tiêu cực
● Những quy định giới hạn mức ô nhiễm được phép
○ Xác định quyền tài sản cho những người bị thiệt hại từ ô nhiễm môi trường
○ Tiêu dùng mang tính không cạnh tranh

MICRO_2_C10_7: Để giảm chất thải gây ô nhiễm chính phủ có thể
○ Đánh thuế việc giảm bớt ô nhiễm
● Trợ cấp cho việc giảm ô nhiễm
○ Trợ cấp cho việc bán những hàng hóa gây ô nhiễm như sắt thép, hóa chất
○ Xác định lại quyền tài sản cho những người gây ô nhiễm
○ Tịch thu những thiết bị sản xuất gây ô nhiễm của các hãng

MICRO_2_C10_8: Theo phương pháp cấp giấy phép gây ô nhiễm có thể mua bán được để gây ô nhiễm
○ Các hãng mua giấy phép từ chính phủ
○ Giấy phép cho phép các hãng thải một lượng xác định chất thải ô nhiễm
○ Tồn tại thị trường để mua bán giấy phép gây ô nhiễm giữa các hãng với nhau
○ Các hãng có động cơ mạnh mẽ làm giảm ô nhiễm
● Tất cả đều đúng

MICRO_2_C10_9: Hệ thống thị trường khuyến khích bảo tồn vì
● Giá tài nguyên thiên nhiên, chẳng hạn như một giếng dầu, bằng giá trị chiết khấu về hiện tại của những việc sử dụng tiềm tàng trong tương lai
○ Việc khai thác lãng phí bị phạt bằng tiền hoặc phạt tù
○ Thị trường luôn luôn phân bổ tài nguyên hiệu quả
○ Phải có giấy phép chính phủ cấp trước khi bán tài nguyên thiên nhiên
○ Có sự thừa thải về tàu nguyên thiên nhiên

MICRO_2_C10_10: Những người sở hữu tư nhân có thê đánh giá thấp cầu tương lai về tài nguyên thiên nhiên nếu
○ Có ảnh hưởng hướng ngoại tiêu cực gắn với việc sử dụng tài nguyên đó
○ Có ảnh hưởng hướng ngoại tích cực gắn với việc sử dụng tài nguyên đó
● Quyền sở hữu tài sản không được đảm bảo
○ Những người sở hữu có thể có các cơ hội đi vay hữu hạn
○ b, c và d

1 2 3 4 5Trang sau
Back to top button