Home | KTL nâng cao ( trang 20)

KTL nâng cao

Hiện tượng phương sai thay đổi

Phương sai thay đổi - Hesteroskadasticity

Giả định sự đồng nhất phương sai của phần dư Trước khi tiến hành kiểm tra tính chất đồng nhất của phương sai phần dư chúng ta nhắc lại, các giả định quan trọng của ước lượng OLS: Linearity - Biến phụ thuộc là một hàm tuyến tính của các biến độc lập và thành phần sai số ngẫu nhiên. ...

Đọc tiếp »

Kiểm tra phân phối chuẩn của phần dư – STATA

Hướng dẫn kiểm tra phân phối chuẩn của phần dư trên Stata

Đặt vấn đề về tính chất phân phối chuẩn của phần dư Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng hồi quy tuyến tính đa biến yêu cầu các biến liên tục và phần dư phải có phân phối chuẩn. Đây là một giả định quan trọng, tuy nhiên, nhiều nhà thống kê học cho rằng tính chất phân phối chuẩn của ...

Đọc tiếp »

Phát hiện khuyết tật dữ liệu trên STATA

Khuyết tật dữ liệu như outliers, influence, high leverage

GIỚI THIỆU VỀ KHUYẾT TẬT DỮ LIỆU Khuyết tật dữ liệu hay còn gọi là dữ liệu không bình thường hoặc bị ảnh hưởng. Đây là các trường hợp một hoặc một nhóm quan sát mà sự tồn tại của nó có thể ảnh hưởng mạnh đến sự ổn định của kết quả hồi quy. Những dữ liệu có các ...

Đọc tiếp »

Hồi quy Robust – STATA

Trọng số Biweight Huber trong hồi quy robust

I. GIỚI THIỆU VỀ HỒI QUY ROBUST Hồi quy robust là một dạng thay thế cho hồi quy OLS khi dữ liệu có chứa các giá trị dị biệt hoặc quan sát ảnh hưởng. Hồi quy robust cũng có thể được sử dụng cho mục đích phát hiện các quan sát có ảnh hưởng. Hồi quy robust có thể được ...

Đọc tiếp »

Hồi quy logit thừa số

Hồi quy logit thừa số - Stata

Hồi quy logit thừa số (factorial logistic regression) được sử dụng khi chúng ta có hai hay nhiều biến độc lập dạng phân loại nhưng chỉ có một biến phụ thuộc dạng nhị phân (dichotomous). Do vậy, hồi quy logit thừa số là một dạng đặc biệt của hồi quy logit đa biến trong trường hợp các biến phụ thuộc ...

Đọc tiếp »

Phân tích tương quan chính tắc – SPSS

Phân tích tương quan chính tắc (Cononical correlation)

I. GIỚI THIỆU VỀ PHÂN TÍCH TƯƠNG QUAN CHÍNH TẮC Phân tích tương quan chính tắc (Canonical correlation analysis) được sử dụng để xác định và đo lường mối quan hệ giữa hai tập biến. Tương quan chính tắc gần giống với hồi quy đa biến bội trong trường hợp xác định mối quan hệ nhưng không xác định đâu ...

Đọc tiếp »

Phân tích hồi quy đa biến bội – SPSS

Hồi quy đa biến bội - SPSS

I. GIỚI THIỆU VỀ HỒI QUY ĐA BIẾN BỘI Phương pháp hồi quy đa biến là một phương pháp ước lượng một mô hình hồi quy đơn lẻ với một hay nhiều biến độc lập. Khi mô hình hồi quy gồm nhiều biến phụ thuộc thì phương pháp thực hiện ước lượng mô hình này gọi là phương pháp phân ...

Đọc tiếp »

Phân tích tương quan chính tắc – STATA

Phân tích tương quan chính tắc (Cononical correlation)

Giới thiệu về phân tích tương quan chính tắc Phân tích tương quan chính tắc (Canonical correlation analysis) được sử dụng để xác định và đo lường mối quan hệ giữa hai tập biến. Tương quan chính tắc gần giống với hồi quy đa biến bội trong trường hợp xác định mối quan hệ nhưng không xác định đâu là ...

Đọc tiếp »

Phương pháp hồi quy đa biến bội – STATA

Hồi quy đa biến bội - stata

I. GIỚI THIỆU HỒI QUY ĐA BIẾN BỘI Phương pháp hồi quy đa biến là một phương pháp ước lượng một mô hình hồi quy đơn lẻ với một hay nhiều biến độc lập. Khi mô hình hồi quy gồm nhiều biến phụ thuộc thì phương pháp thực hiện ước lượng mô hình này gọi là phương pháp phân tích ...

Đọc tiếp »

Phương pháp phân tách Stepwise – SPSS

Phương pháp phân tách Stepwise - SPSS

I. GIỚI THIỆU PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÁCH STEPWISE Phương pháp phân tách stepwise (Stepwise Discriminant Analysis) có ý nghĩa tương đồng với phân tích hồi quy đa biến stepwise ở chổ là cố gắng tìm ra một tập biến giải thích tốt nhất cho biến phụ thuộc. Trong phương pháp phân tách stepwise, biến độc lập có tương quan mạnh ...

Đọc tiếp »