Vui lòng bật JavaScript trong trình duyệt của bạn để xem bài.

Hướng nghiên cứuKTL nâng cao

Cơ chế truyền dẫn các cú sốc tài chính – thương mại đến nền kinh tế Châu Á

BODY{background-color: ffffff;
font-family: monaco, "courier new", monospace;
color: #000000}
.input {color: #CC6600}
.result{color: #000099}
.error{color: #dd0000}

 
. *****Nhap du lieu tu data1010 trong file Excel data1010.xls
. import excel data1010.xls, sheet("data1010") firstrow clear
. drop Time
. gen month = m(2000m1) + _n - 1
. format %tm month
. tsset month
time variable: month, 2000m1 to 2012m6
delta: 1 month
. global us US FCI IMP
. global asia KOR MAL TWN THA VN
. summarize $us $asia
Variable | Obs Mean Std. Dev. Min Max
-------------+--------------------------------------------------------
US | 150 4.576496 .0457616 4.465529 4.674319
FCI | 150 -.2623347 .6760522 -.856147 2.825737 . . .

Phần nội dung có thu phí bên dưới đã được ẩn.

Xin mời bạn đăng nhập để tiếp tục nội dung...

* Chưa có tài khoản thành viên, mời bạn đăng ký tại đây.

Chân thành cảm ơn sự quan tâm của bạn!

Back to top button