Hướng nghiên cứuKTL nâng cao

Cơ chế truyền dẫn các cú sốc tài chính – thương mại đến nền kinh tế Châu Á

  . *****Nhap du lieu tu data1010 trong file Excel data1010.xls . import excel data1010.xls, sheet(“data1010”) firstrow clear . drop Time . gen month = m(2000m1) + _n – 1 . format %tm month . tsset month time variable: month, 2000m1 to 2012m6 delta: 1 month . global us US FCI IMP . global asia KOR MAL TWN THA VN . summarize $us $asia Variable | Obs Mean Std. Dev. Min Max ————-+——————————————————– US | 150 4.576496 .0457616 4.465529 4.674319 FCI | 150 -.2623347 .6760522 -.856147 2.825737 IMP | 150 4.53129 .1260155 4.249938 4.749068 KOR | 150 4.642104 .2388267 4.198034 5.04192 MAL | 150 4.556843 .139479 4.242382 4.753507 …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng ký gói PHÙ HỢP

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Back to top button