Tài chínhTrắc nghiệm

Trắc nghiệm Tài chính doanh nghiệp

Chương 3: Quản trị vốn luân chuyển

Bộ đề thi trắc nghiệm môn Tài chính Doanh nghiệp (có đáp án và các gợi ý). Nội dung bao gồm 393 câu hỏi trắc nghiệm Multi-choices, phân thành 9 chương như sau:

  • Chương 1: Tổng quan về Tài chính doanh nghiệp (24 câu)
  • Chương 2: Dòng tiền (57 câu)
  • Chương 3: Quản trị vốn luân chuyển (25 câu)
  • Chương 4: Quản trị vốn lưu động (44 câu)
  • Chương 5: Chi phí, doanh thu và lợi nhuận (43 câu)
  • Chương 6: Quyết định đầu tư dài hạn của doanh nghiệp (35 câu)
  • Chương 7: Huy động vốn qua thị trường tài chính (19 câu)
  • Chương 8: Cơ cấu vốn và chi phí sử dụng vốn (72 câu)
  • Chương 9: Kế hoạch hóa và dự báo nhu cầu tài chính doanh nghiệp (71 câu)

CHƯƠNG 3

TCDN_1_C3_1: Để 1 đồng vốn cố định bình quân tạo ra được bao nhiêu doanh thu thuần, đây là:
● Hiệu suất sử dụng vốn CĐ
○ Hiệu suất vốn CSH
○ Hiệu suất lợi nhuận trước thuế lãi vay
○ Không có câu nào đúng

TCDN_1_C3_2: Tài sản cố định vô hình bao gồm:
○ Nhà cửa
○ Máy móc
● Nhãn hiệu
○ Thiết bị

TCDN_1_C3_3: Nguyên giá tài sản cố định bao gồm:
○ Giá mua
○ Chi phí vận chuyển, chi phí lắp đặt chạy thử
○ Các chi phí khác nếu có
● Tất cả các yếu tố trên

TCDN_1_C3_4: Nguyên nhân nào quy định mức độ hao mòn, cường độ hao mòn của TSCĐ?
○ Do yếu tố thời gian, cường độ sử dụng
○ Mức độ tuân thủ quy định, sử dụng bảo dưỡng TSCĐ
○ Môi trường, chất lượng của TSCĐ khi chế tạo
● Tất cả các yếu tố trên

TCDN_1_C3_5: Cách tính khấu hao theo số dư giảm dần và cách tính khấu hao theo tổng số năm sử dụng. Đây là phương pháp tính khấu hao theo phương thức nào?
○ Phương pháp tính khấu hao đều
○ Phương pháp khấu hao hỗn hợp
● Phương pháp khấu hao nhanh
○ Tất cả đều sai

TCDN_1_C3_6: Hao mòn TSCĐ là sự hao mòn về:
○ Vật chất của TSCĐ
○ Giá trị sử dụng của TSCĐ
○ Giá trị của TSCĐ
● Tất cả nội dung trên

TCDN_1_C3_7: Vốn cố định của doanh nghiệp:
○ Có ý nghĩa quyết định tới năng lực sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
○ Thường gắn liền với hoạt động đầu tư dài hạn
● Cả 2 ý trên đều đúng
○ Cả 2 ý trên đều sai

TCDN_1_C3_8: Hiệu suất sử dụng vốn cố định là chỉ tiêu phản ánh:
● 1 đồng vốn cố định bình quân trong kỳ có thể tạo ra bao nhiêu doanh thu (trước thuế) trong kỳ
○ 1 đồng vốn cố định trong kỳ có thể tạo ra bao nhiêu doanh thu
○ Cả a & b đều sai
○ Cả a & b đều đúng

TCDN_1_C3_9: Công ty dệt may Phú Thái mua 1 TSCĐ nguyên giá 240 triệu đồng. Tuổi thọ kỹ thuật TSCĐ 12 năm, tuổi thọ kinh tế 10 năm. Hãy tính mức khấu hao trung binh hàng năm của công ty?
○ 20 triệu đồng
● 24 triệu đồng
○ 44 triệu đồng
○ 32 triệu đồng

TCDN_1_C3_10: Phương pháp khấu hao nào thu hồi phần lớn vốn nhanh nhất:
○ Khấu hao bình quân.
● Khấu hao theo số dư giảm dần.
○ Phương pháp kết hợp a và b
○ Không phương pháp nào


TCDN_1_C3_11: Nguyên giá TSCĐ bao gồm cả:
○ Lãi vay đầu tư cho TSCĐ sau khi đưa TSCĐ vào hoạt động
● Lãi vay đầu tư cho tài sản cố định trước khi đưa TSCĐ vào hoạt động
○ Lãi vay đầu tư cho tài sản cố định cả trước và sau khi đưa TSCĐ vào hoạt động
○ Không câu nào đúng

TCDN_1_C3_12: Đặc điểm của vốn cố định:
○ Tham gia vào nhiều chu kỳ sản xuất sản phẩm
○ Được luân chuyển dần từng phần trong các chu kỳ SX
● Cả a và b đều đúng
○ Cả a và b đều sai

TCDN_1_C3_13: Điều kiện để một tài sản được xem là TSCĐ
○ Có thời gian sử dụng lớn hơn một năm
○ Đạt tới một giá trị nhất định theo qui định
○ Tham gia vào nhiều chu kỳ sản xuất kinh doanh
● Tất cả các điều kiện trên

TCDN_1_C3_14: Bộ phận quan trọng nhất trong các tư liệu lao động sử dụng trong các quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp là:
○ Máy móc, thiết bị
○ Nhà xưởng
○ Phương tiện vận tải
● Tài sản cố định

TCDN_1_C3_15: Một công ty có nguyên giá TSCĐ là 2000 triệu, thời gian sử dụng bình quân là 10 năm, trong đó có 500 triệu chưa đưa vào sử dụng. Nguyên giá TSCĐ cần tính khấu hao trong kỳ là:
○ 2000 triệu
● 1500 triệu
○ 2500 triệu
○ 3000 triệu

TCDN_1_C3_16: Nếu doanh nghiệp đó trích đủ số tiền khấu hao của TSCĐ mà vẫn tiếp tục dùng để sản xuất kinh doanh thì doanh nghiệp có được tiến hành trích khấu hao nữa không?
○ Có
● Không
○ Có thể có
○ Có thể không

TCDN_1_C3_17: Để tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp phải có các yếu tố:
○ Sức lao động, tư liệu lao động
○ Đối tượng lao động, sức lao động
● Sức lao động, tư liệu lao động, đối tựơng lao động
○ Tư liệu lao động, đối tượng lao động

TCDN_1_C3_18: Nguyên nhân cơ bản của hao mòn vô hình:
○ Thời gian và cường độ sử dụng
● Sự tiến bộ của KHKT
○ Việc chấp hành các qui phạm kĩ thuật trong sử dụng & bảo dưỡng
○ Cả 3 ý trên

TCDN_1_C3_19: Nguyên tắc khấu hao TSCĐ:
○ Phải phù hợp mức độ hao mòn TSCĐ
○ Đảm bảo thu hồi đủ giá trị vốn đầu tư ban đầu
● Cả a & b
○ Ý kiến khác

TCDN_1_C3_20: Phân loại tài sản cố định theo tiêu thức nào:
○ Hình thái biểu hiện
○ Mục đích sử dụng
○ Công dụng kinh tế và tình hình sử dụng
● Cả a, b, c đều đúng

TCDN_1_C3_21: Phương pháp khấu hao mà tỷ lệ và mức khấu hao hàng năm (tính đều theo thời gian) không thay đổi suốt thời gian sử dụng TSCĐ:
○ Phương pháp khấu hao đều
○ Phương pháp khấu hao tuyến tính
● Cả a & b đều đúng
○ Cả a & b đều sai

TCDN_1_C3_22: Một thiết bị có nguyên giá 200.000$ ở hiện tại và giá trị còn lại là 50.000$ vào cuối năm thứ 5. Nếu phương pháp khấu hao tuyến tính được sử dụng, giá trị còn lại của thiết bị vào cuối năm thứ 2 là bao nhiêu?
○ 200.000$
○ 120.000$
○ 170.000$
● 140.000$

TCDN_1_C3_23: Tài sản cố định thuê ngoài bao gồm:
○ Thuê vận hành
○ Thuê hoạt động
○ Thuê tài chính
● Tất cả đều đúng

TCDN_1_C3_24: Doanh nghiệp X sử dụng vốn CSH mua 1 TSCĐ với giá mua thực tế là 30 triệu (không gồm VAT được khấu trừ), chi phí vận chuyển bốc dỡ, lắp đặt chạy thử do bên mua chịu. Nguyên giá TSCĐ này:
○ Nhỏ hơn 30 triệu
○ Bằng 30 triệu
● Lớn hơn 30 triệu
○ Tất cả đều sai

TCDN_1_C3_25: Trong quá trình sử dụng, TSCĐ bị:
○ Hao mòn hữu hình
○ Hao mòn vô hình
● Cả hai loại hao mòn trên
○ Không bị hao mòn

Back to top button