Tài chínhTrắc nghiệm

Trắc nghiệm Tài chính doanh nghiệp

Chương 8: 72 câu hỏi trắc nghiệm về cơ cấu vốn và chi phí sử dụng vốn

Bộ đề thi trắc nghiệm môn Tài chính Doanh nghiệp (có đáp án và các gợi ý). Nội dung bao gồm 393 câu hỏi trắc nghiệm Multichoice, phân thành 9 chương như sau:

  • Chương 1: Tổng quan về Tài chính doanh nghiệp (24 câu)
  • Chương 2: Dòng tiền (57 câu)
  • Chương 3: Quản trị vốn luân chuyển (25 câu)
  • Chương 4: Quản trị vốn lưu động (44 câu)
  • Chương 5: Chi phí, doanh thu và lợi nhuận (43 câu)
  • Chương 6: Quyết định đầu tư dài hạn của doanh nghiệp (35 câu)
  • Chương 7: Huy động vốn qua thị trường tài chính (19 câu)
  • Chương 8: Cơ cấu vốn và chi phí sử dụng vốn (72 câu)
  • Chương 9: Kế hoạch hóa và dự báo nhu cầu tài chính doanh nghiệp (71 câu)

THAM GIA TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG 8

TCDN_1_C8_1: Chi phí sử dụng vốn của công ty được định nghĩa là tỷ suất mà công ty phải trả cho _________ mà công ty sử dụng để tài trợ cho đầu tư mới trong tài sản.
○ Nợ
○ Cổ phần ưu đãi
○ Cổ phần thường
● Tất cả các câu trên

TCDN_1_C8_2: Cho các số liệu như sau. Về kết cấu các nguồn vốn bao gồm vốn vay 30%, vốn tự có 70%. Về chi phí sử dụng vốn thì vốn vay (sau thuế) là 10% và vốn tự có là 8%. Hãy tính chi phí sử dụng vốn bình quân?
● 8,6%
○ 9,0%
○ 9,4%
○ 7,0%
Gợi ý: WACC tính đơn giản theo bình quân gia quyền của chi phí sử dụng các nguồn tài trợ: 70%*8%+30%*10%

TCDN_1_C8_3: Cho Q = 2.000sp, giá bán P = 150.000đ/sp, chi phí biến đổi bình quân AVC = 100.000đ/sp, chi phí cố định chưa có lãi vay FC = 60.000.000đ, lãi vay = 15.000.000đ. Tính đòn bẩy tài chính (DFL)?
● 1,6
○ 0,3
○ 0,625
○ Không câu nào đúng
Gợi ý: DFL EBIT / (EBIT – I) [Q.(P-V) – F] / [Q.(P-V) -F – I]

TCDN_1_C8_4: Một công ty có vốn chủ đầu tư bình quân 10.000$ trong năm. Trong cùng khoảng thời gian này công ty có thu nhập sau thuế là 1600$. Nếu chi phí sử dụng vốn chủ là 14%, hãy tính lợi nhuận kinh tế?
● +200$
○ +1400$
○ +1600$
○ Không câu nào đúng
Gợi ý: 1600-10000*14%

TCDN_1_C8_5: Công ty A bán một tài sản cố định có giá trị còn lại trên sổ sách 25.000$ với giá bán 10.000$. Nếu thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp của A là 28%, thì tác động của thuế suất đến công ty như thế nào?
● Tiết kiệm thuế 4.200$
○ Đóng thêm thuế 2.000$
○ Đóng thêm thuế 4.200$
○ Tiết kiệm thuế 2.000$

TCDN_1_C8_6: Một công ty có 100 triệu $ nợ ngắn hạn, 200 triệu $ nợ dài hạn và 300 triệu $ vốn cổ phần, tổng tài sản sẽ là 600 triệu $. Tính tỷ số nợ của công ty?
○ 0,4
○ 0,2
● 0,5
○ Không câu nào đúng

TCDN_1_C8_7: ________ của một công ty được định nghĩa thước đo tác động của chi phí cố định
○ DFL
○ DTL
● DOL
○ Không câu nào đúng

TCDN_1_C8_8: Mức độ ảnh hưởng của __________ phản ánh mức độ thay đổi của lợi nhuận trước thuế và lãi vay do sự thay đổi của doanh thu tiêu thụ (hoặc sản lượng hàng hóa tiêu thụ)
● Đòn bẩy kinh doanh
○ Đòn bẩy tài chính
○ Đòn bẩy chung
○ Đòn bẩy tổng hợp

TCDN_1_C8_9: Cho biết trường hợp nào sau đây là đúng:
● P 10, AVC 5, FC 500, Qmax 200, thv 6 tháng
○ P 10, AVC 10, FC 500, Qmax 200, thv 6 tháng
○ P 10, AVC 5, FC 450, Qmax 200, thv 9 tháng
○ P 20, AVC 10, FC 1000, Qmax 200, thv 14 tháng
Gợi ý: 500/(2000-1000)*12

TCDN_1_C8_10: Chi phí sử dụng vốn của công ty được định nghĩa là tỷ suất mà công ty phải trả cho ________ mà công ty sử dụng để tài trợ cho đầu tư mới trong tài sản.
○ Nợ
○ Cổ phần thường và (hoặc) lợi nhuận giữ lại
○ Cổ phần ưu đãi
● Tất cả các câu trên

TCDN_1_C8_11: Nếu tỷ số nợ là 0,2; tỷ số nợ trên vốn cổ phần là:
○ 0,2
○ 0,8
● 0,25
○ Không câu nào đúng
Gợi ý: 0,2/(1-0,2)

TCDN_1_C8_12: DFL của một công ty được tính bằng phần trăm thay đổi trong _______ khi _____ thay đổi:
○ EBIT; EPS
○ Doanh số, EBIT
● EPS; EBIT
○ EBIT, doanh số

TCDN_1_C8_13: Xem xét các chứng cứ thị trường để xác định cấu trúc vốn liên quan đến việc xác định:
○ Mức độ rủi ro kinh doanh của công ty
○ Chỉ số khả năng thanh toán
○ Độ lớn đòn bẩy tài chính
● Kết hợp đồng thời cả 3 chỉ số trên

TCDN_1_C8_14: Ý nghĩa của đòn bẩy tài chính DFL?
○ Lợi nhuận trước thuế và trả lãi không đủ lớn để trang trải lãi vay thì doanh lợi vốn chủ sở hữu của chủ doanh nghiệp cũng bị giảm sút.
○ Lợi nhuận trước thuế và trả lãi đủ lớn thì cần một biến động nhỏ về lợi nhuận trước thuế và lãi vay cũng tạo ra sự biến động về doanh lợi vốn chủ sở hữu.
○ Lợi nhuận trước thuế và trả lãi không đủ lớn để trang trải lãi vay thì doanh lợi vốn chủ sở hữu của chủ doanh nghiệp ít bị giảm sút.
● Câu a và b
Gợi ý: Lợi nhuận trước thuế và trả lãi không đủ lớn để trang trải lãi vay thì doanh lợi vốn chủ sở hữu của chủ doanh nghiệp cũng bị giảm sút. Nhưng khi lợi nhuận trước thuế và trả lãi đủ lớn thì cần một biến động nhỏ về lợi nhuận trước thuế và lãi vay cũng tạo ra sự biến động về doanh lợi vốn chủ sở hữu.

TCDN_1_C8_15: Cho Q = 3.000 sp, giá bán một đơn vị sản phẩm P = 200.000đ/sp, chi phí biến đổi bình quân AVC = 120.000đ/sp, chi phí cố định FC chưa bao gồm lãi vay = 180.000.000đ, lãi vay bằng 30.000.000đ, tính đòn bẩy kinh doanh DOL? Da bang 2
● 4,0
○ 1,1
○ 0,95
○ 0,75
Gợi ý: DOL Q.(P-V) / [Q.(P-V) – F]

TCDN_1_C8_16: Doanh nghiệp nên tăng % vốn vay trong tổng vốn khi:
● Tỷ suất lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT) tổng vốn lớn hơn lãi suất vay
○ Tỷ suất lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT) tổng vốn nhỏ hơn lãi suất vay
○ Tỷ suất lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT) tổng vốn bằng lãi suất vay
○ Tỷ suất lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT) lớn hơn thuế thu nhập doanh nghiệp

TCDN_1_C8_17: Một công ty có hệ số nợ 0,4, vốn chủ bằng 60 vốn vay nợ bằng?
○ 100
○ 60
● 40
○ Tất cả các câu trên đều sai
Gợi ý: Nợ 0,4*Vốn CSH/(1-0,4)

TCDN_1_C8_18: Đòn bẩy kinh doanh có tác dụng với doanh nghiệp khi:
● Sản lượng vượt quá sản lượng hoà vốn
○ Định phí bằng biến phí
○ Sản lượng thấp hơn điểm hoà vốn
○ Cả 2 ý trên đều đúng

TCDN_1_C8_19: Cho các số liệu như sau. Về kết cấu các nguồn vốn bao gồm vốn vay 40%, vốn tự có 60%. Về chi phí sử dụng vốn thì vốn vay (sau thuế) là 10% và vốn tự có là 8%. Hãy tính chi phí sử dụng vốn bình quân?
● 8,8%
○ 9,2%
○ 9,0%
○ 7,0%
Gợi ý: WACC tính đơn giản theo bình quân gia quyền của chi phí sử dụng các nguồn tài trợ: 60%*8%+40%*10%

TCDN_1_C8_20: Mức độ đòn bẩy kinh doanh phản ánh
○ Khi lợi nhuận trước thuế và lãi vay thay đổi 1% thì lợi nhuận VCSH thay đổi bao nhiêu %
○ Khi doanh thu thay đổi 1% thì lợi nhuận VCSH sẽ thay đổi bao nhiêu %
● Khi doanh thu hay số lượng tiêu thụ thay đổi 1% thì lợi nhuận trước thuế và lãi vay sẽ thay đổi bao nhiêu %
○ Khi doanh thu thay đổi 1% thì tài sản thay đổi bao nhiêu %

1 2 3 4 5 6Trang sau
Back to top button