Trắc nghiệm Tài chính doanh nghiệp – C1

Bộ đề thi trắc nghiệm môn Tài chính Doanh nghiệp (có đáp án và các gợi ý). Nội dung bao gồm 393 câu hỏi trắc nghiệm Multichoice, phân thành 9 chương như sau:

  • Chương 1: Tổng quan về Tài chính doanh nghiệp (24 câu)
  • Chương 2: Dòng tiền (57 câu)
  • Chương 3: Quản trị vốn luân chuyển (25 câu)
  • Chương 4: Quản trị vốn lưu động (44 câu)
  • Chương 5: Chi phí, doanh thu và lợi nhuận (43 câu)
  • Chương 6: Quyết định đầu tư dài hạn của doanh nghiệp (35 câu)
  • Chương 7: Huy động vốn qua thị trường tài chính (19 câu)
  • Chương 8: Cơ cấu vốn và chi phí sử dụng vốn (72 câu)
  • Chương 9: Kế hoạch hóa và dự báo nhu cầu tài chính doanh nghiệp (71 câu)

THAM GIA TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG 1

TCDN_1_C1_1: Thông thường công ty cổ phần được sở hữu bởi:
○ Các nhà quản lý của chính công ty
● Các cổ đông
○ Hội đồng quản trị
○ Tất cả các câu trên đều đúng

TCDN_1_C1_2: Các trung gian tài chính có thể là:
○ Ngân hàng và liên ngân hàng
○ Các quỹ tiết kiệm
○ Các công ty bảo hiểm
● Tất cả các câu trên đều đúng

TCDN_1_C1_3: Loại hình kinh doanh được sở hữu bởi một cá nhân duy nhất được gọi là:
● Công ty tư nhân
○ Công ty nhỏ
○ Công ty hợp danh
○ Người nhận thầu độc lập

TCDN_1_C1_4: Quản trị tài chính doanh nghiệp có vai trò:
○ Huy động đảm bảo đầy đủ và kịp thời vốn cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
○ Tổ chức sử dụng vốn tiết kiệm và hiệu quả
○ Giám sát, kiểm tra chặt chẽ các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
● Bao gồm cả a, b, c

TCDN_1_C1_5: Quyết định đầu tư của một công ty còn được gọi là:
○ Quyết định tài trợ
○ Quyết định khả năng tiền mặt
● Quyết định ngân sách vốn
○ Không câu nào đúng

TCDN_1_C1_6: Nhân tố ảnh hưởng đến quản trị tài chính doanh nghiệp
○ Sự khác biệt về hình thức pháp lý tổ chức doanh nghiệp
○ Đặc điểm kinh tế kỹ thuật của ngành kinh doanh
○ Môi trường kinh doanh của doanh nghiệp
● Tất cả các câu trên

TCDN_1_C1_7: Nội dung của Quản trị tài chính doanh nghiệp:
○ Tham gia đánh giá lựa chọn các dự án đầu tư và kế hoạch kinh doanh
○ Xác định nhu cầu vốn, tổ chức huy động các nguồn vốn để đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp
○ Tổ chức sử dụng vốn hiện có, quản lý chặt chẽ các khoản thu chi đảm bảo khả năng thanh toán của doanh nghiệp
● Tất cả các ý trên

TCDN_1_C1_8: Công ty cổ phần có thuận lợi so với loại hình công ty tư nhân và công ty hợp danh bởi vì:
○ Được miễn thuế
● Tách bạch giữa quyền sở hữu và quyền quản lý
○ Trách nhiệm vô hạn
○ Các yêu cầu báo cáo được giảm thiểu

TCDN_1_C1_9: Mục tiêu về tài chính của một công ty cổ phần là:
○ Tối đa hóa doanh thu
○ Tối đa hóa lợi nhuận
● Tối đa hóa giá trị công ty cho các cổ đông
○ Tối đa hóa thu nhập cho các nhà quản lý

TCDN_1_C1_10: Các trường hợp dưới đây là những ví dụ của tài sản thực ngoại trừ:
○ Máy móc thiết bị
○ Bất động sản
● Các loại chứng khoán
○ Thương hiệu


TCDN_1_C1_11: Mục tiêu nào sau đây là phù hợp nhất đối với nhà quản trị tài chính một công ty cổ phần:
● Tối đa hóa giá trị cổ phiếu trên thị trường của công ty.
○ Tối đa hóa thị phần của công ty
○ Tối đa hóa lợi nhuận hiện tại của công ty.
○ Tối thiểu hóa các khoản nợ của công ty

TCDN_1_C1_12: Về mặt tài chính, doanh nghiệp nào phải chịu trách nhiệm vô hạn với các khoản nợ của doanh nghiệp?
○ Công ty cổ phần
● doanh nghiệp tư nhân
○ Cả a & b đều đúng
○ Cả a & b đều sai

TCDN_1_C1_13: Trách nhiệm hữu hạn là đặc điểm quan trọng của:
○ Công ty tư nhân
○ Công ty hợp danh
● Công ty cổ phần
○ Tất cả các câu trên đều đúng

TCDN_1_C1_14: Những câu nào sau đây phân biệt tốt nhất tài sản thực và tài sản tài chính?
○ Tài sản thực có giá trị thấp hơn tài sản tài chính
○ Tài sản thực là những tài sản hữu hình, còn tài sản tài chính thì không phải
● Tài sản tài chính thể hiện một trái quyền đối với thu nhập được tạo ra từ tài sản thực
○ Tài sản tài chính luôn luôn được bán, còn tài sản thực luôn luôn được mua

TCDN_1_C1_15: Một nhiệm vụ quan trọng của nhà quản trị tài chính là:
○ Huy động vốn
○ Tạo giá trị cho doanh nghiệp
○ Quyết định chính sách cổ tức
● Cả 3 ý trên

TCDN_1_C1_16: Quyết định liên quan đến một tài sản cố định nào đó sẽ được mua, được gọi là quyết định _______
○ Tài trợ
○ Vốn lưu động
○ Cấu trúc vốn
● Hoạch định ngân sách vốn

TCDN_1_C1_17: Các giám đốc vốn thường phụ trách công việc sau đây của một công ty cổ phần ngoại trừ:
● Lập các báo cáo tài chính
○ Thiết lập các mối quan hệ với các nhà đầu tư
○ Quản lý tiền mặt
○ Tìm kiếm các nguồn tài trợ

TCDN_1_C1_18: Sau đây là những thuận lợi chính trong việc tách bạch giữa quyền quản lý và quyền sở hữu của một công ty cổ phần ngoại trừ:
○ Công ty cổ phần có đời sống vĩnh viễn
○ Các cổ đông có được sự thuận lợi trong việc chuyển đổi quyền sở hữu nhưng không ảnh hưởng đến các hoạt động của công ty
○ Công ty có thể thuê những nhà quản lý chuyên nghiệp
● Phát sinh chi phí đại diện

TCDN_1_C1_19: Những không thuận lợi chính trong việc tổ chức một công ty cổ phần là:
○ Trách nhiệm hữu hạn
○ Đời sống là vĩnh viễn
● Thuế bị đánh trùng hai lần
○ Trách nhiệm vô hạn

TCDN_1_C1_20: Chi phí đại diện là:
○ Chi phí đại diện là hậu quả giữa mâu thuẫn quyền lợi giữa các cổ đông và các nhà quản lý của công ty.
● Các chi phí giám sát hoạt động của các nhà quản lý.
○ Cả hai câu trên đều đúng
○ Các câu trên đều không đúng

TCDN_1_C1_21: Khi một chứng khoán được phát hành ra công chúng lần đầu tiên, nó sẽ được giao dịch trên thị trường __________ sau đó chứng khoán này sẽ được giao dịch trên thị trường ___________
● Sơ cấp, thứ cấp
○ Thứ cấp, sơ cấp
○ OTC, đấu giá
○ Môi giới qua mạng đấu giá

TCDN_1_C1_22: Câu nào sau đây không phải là chức năng chủ yếu của các trung gian tài chính?
○ Cung cấp cơ chế thanh toán
○ Huy động vốn từ các nhà đầu tư nhỏ
● Đầu tư vào tài sản thực
○ Phân tán rủi ro giữa các nhà đầu tư cá nhân

TCDN_1_C1_23: Các định chế tài chính đã tạo thuận lợi cho các cá nhân và các công ty thông qua các hoạt động:
○ Vay
○ Phân tán rủi ro
○ Cho vay
● Các câu trên đều đúng

TCDN_1_C1_24: Khi nhà đầu tư Y bán cổ phần thường của công ty A tại thời điểm mà ông X cũng đang tìm mua cổ phần của công ty này, khi đó công ty A sẽ nhận được:
○ Giá trị bằng tiền từ hoạt động giao dịch này
○ Một số tiền từ hoạt động giao dịch này, trừ đi phí môi giới.
○ Chỉ là mệnh giá cổ phần thường
● Không nhận được gì

Thuyết Nguyễn

- Giảng dạy Kinh tế lượng ứng dụng, PPNCKH - Chuyên gia phân tích dữ liệu với Stata - Dành hơn 15000 giờ nghiên cứu Kinh tế lượng ứng dụng - Đam mê nghiên cứu, học hỏi cái mới; - Làm việc độc lập & tự học cao.

Bài liên quan

Back to top button