Tin tức

Một số ý tưởng nghiên cứu từ bộ VHLSS

Bộ dữ liệu VHLSS (Vietnam Household Living Standards Survey) là một bộ dữ liệu lớn và phong phú về các khía cạnh kinh tế và xã hội của các hộ gia đình ở Việt Nam. Bộ dữ liệu này có thể được sử dụng để nghiên cứu nhiều vấn đề quan trọng liên quan đến mức sống, nghèo đói, giáo dục, sức khỏe, việc làm, thu nhập, chi tiêu và các yếu tố ảnh hưởng đến chúng. Dưới đây là một số ý tưởng nghiên cứu có thể sử dụng bộ dữ liệu VHLSS:

  • Nghiên cứu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến thu nhập và chi tiêu của hộ gia đình ở các vùng khác nhau của Việt Nam. Bộ dữ liệu VHLSS cung cấp thông tin về thu nhập, chi tiêu, hoạt động kinh tế và các biến số khí hậu như nhiệt độ, lượng mưa và thiên tai.
  • Nghiên cứu mối quan hệ giữa trình độ giáo dục và sức khỏe của hộ gia đình ở Việt Nam. Bộ dữ liệu VHLSS cung cấp thông tin về trình độ giáo dục, sức khỏe, tiếp cận dịch vụ y tế và các yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe như dinh dưỡng, thuốc lá và rượu bia.
  • Nghiên cứu vai trò của văn hóa và tôn giáo trong việc hình thành thái độ và hành vi của hộ gia đình ở Việt Nam. Bộ dữ liệu VHLSS cung cấp thông tin về các hoạt động văn hóa và tôn giáo, các giá trị và niềm tin, các thói quen và lựa chọn của hộ gia đình.
  • Nghiên cứu ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 đến mức sống và thu nhập của các hộ gia đình ở Việt Nam, đặc biệt là những hộ thuộc nhóm thu nhập thấp và trung bình.
  • Nghiên cứu mối quan hệ giữa giáo dục và việc làm của các thành viên trong hộ gia đình, cũng như các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định theo học và tham gia thị trường lao động.
  • Nghiên cứu mức độ bất bình đẳng thu nhập và chi tiêu giữa các vùng miền, khu vực đô thị và nông thôn, và các nhóm dân tộc thiểu số ở Việt Nam, cũng như các nguyên nhân và hậu quả của bất bình đẳng này.
  • Nghiên cứu tác động của các chính sách xã hội như trợ cấp xã hội, bảo hiểm y tế, giảm thuế và miễn giảm học phí đến mức sống và phân phối thu nhập của các hộ gia đình ở Việt Nam.
  • Nghiên cứu sự thay đổi trong cấu trúc gia đình, vai trò giới và phân công lao động trong gia đình ở Việt Nam trong bối cảnh của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và toàn cầu hóa.

Sáng ngày 09/2/2023, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê (TCTK) đã có buổi làm việc với Ngân hàng Thế giới (WB) về việc cung cấp và ký Thỏa thuận Cấp phép sử dụng số liệu vi mô của Khảo sát mức sống dân cư (VHLSS) và Điều tra lao động việc làm Việt Nam (LFS) năm 2022 giữa Ngân hàng Thế giới (WB) và Tổng cục Thống kê (TCTK). Theo đó, về phía ý kiến đề xuất của TCTK: Thỏa thuận Cấp phép Dữ liệu này được lập giữa TCTK và Ngân hàng Thế giới (WB), trong đó TCTK là Cơ quan cấp phép sử dụng dữ liệu và WB là đơn vị nhận và sử dụng dữ liệu.

Loại cơ sở dữ liệu cung cấp là cơ sở dữ liệu vi mô. Các bộ dữ liệu bao gồm: Khảo sát mức sống hộ gia đình Việt Nam năm 2022 (VHLSS) và Điều tra lao động việc làm Việt Nam năm 2022 (LFS). Trong đó, VHLSS và LFS là các cuộc điều tra mẫu đại diện đến cấp tỉnh, được triển khai thu thập thông tin trên phạm vi toàn quốc để tổng hợp các chỉ tiêu thống kê chủ yếu về mức sống hộ dân cư và lao động, việc làm, thất nghiệp, thu nhập người lao động của dân số trong độ tuổi lao động.

Các trường dữ liệu (các biến) chia sẻ dựa theo nhu cầu thông tin thực tế sử dụng của Bên được chia sẻ dữ liệu và đảm bảo phù hợp theo quy định của Luật pháp hiện hành. Tài liệu liên quan bao gồm: Bảng hỏi, Phương án khảo sát, Sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ. Thực hiện chia sẻ dữ liệu dưới dạng file Stata, SPSS. Với yêu cầu Bên sử dụng dữ liệu không thực hiện chia sẻ cho bên thứ ba, chỉ sử dụng phục vụ nội bộ của WB.

Back to top button