Hay cần học

Một số tính năng nổi bật trên EViews 9

EViews 9 cung cấp nhiều công cụ hữu ích so với các phiên bản trước, đáng kể nhất là công cụ ước lượng mô hình ARDL, công cụ kiểm định nghiệm đơn vị với các dữ liệu dạng phá vỡ cấu trúc (structural break), kiểm định mối quan hệ nhân quảước lượng PMG, ước lượng FMOLS, DOLS và các công cụ kiểm định dữ liệu bảng, cũng như các thủ tục ước lượng khác. Trong thời gian tới Vietlod sẽ lần lượt minh họa các tính năng này trong các chuyên đề tương ứng.

Sau đây là một số tính năng nổi bật trên EViews 9:

 1. TÍNH TOÁN
 • Tự động tính toán ARIMA cho 1 chuỗi thời gian
 • Tính toán dự báo kết hợp với kiểm định
 • Dự báo trung bình
 • Dự báo cho mô hình VAR
 1. ƯỚC LƯỢNG
 • Ước lượng mô hình tự hồi quy phân phối trễ (ARDL) với giá trị trễ được lựa chọn tự động
 • Ước lượng ML và GLS cho mô hình ARMA
 • Ước lượng các mô hình ARFIMA
 • Ước lượng PMG (Pooled Mean Group) cho các mô hình dữ liệu bảng ARDL
 1. KIỂM ĐỊNH
 • Kiểm nghiệm nghiệm đơn vị dạng Structural Break
 • Kiểm định Cross-section Dependent
 • Các kiểm định trong dữ liệu bảng
Back to top button