Please Enable JavaScript in your Browser to visit this site

KTL nâng cao

Phương pháp ước lượng S-GMM

Arellano và Bond so sánh hiệu quả của phương pháp D-GMM 1 bước, D-GMM 2 bước với ước lượng OLS, With-in groups và ước lượng sai phân Anderson–Hsiao bằng cách sử dụng mô hình mô phỏng Monte Carlo. Kết quả cho thấy kết quả ước lượng theo phương pháp D-GMM có sự thiên chệch ít nhất và phương sai của các tham số quan tâm nhỏ nhất. Tuy nhiên, theo Blundell và Bond (1998) nếu y gần với bước ngẫu nhiên (random work) thì kết quả ước lượng của phương pháp D-GMM sẽ kém hiệu quả bởi vì các dữ liệu quá khứ chứa ít thông tin để …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng ký gói PHÙ HỢP

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Back to top button