Please Enable JavaScript in your Browser to visit this site

Các bước thực hiện

Estimated reading: 24 minutes 59 views

Các bước thực hiện phân tích meta thông thường bao gồm các giai đoạn sau:

 1. Lựa chọn các nghiên cứu phù hợp: Việc lựa chọn các nghiên cứu phù hợp là bước quan trọng nhất trong phân tích meta. Các tiêu chí để chọn nghiên cứu có thể gồm những yếu tố như: năm xuất bản, số lượng mẫu, phương pháp nghiên cứu, khu vực địa lý, và cách thức báo cáo kết quả. Việc lựa chọn các nghiên cứu cần phải được tiến hành một cách kỹ lưỡng và minh bạch để đảm bảo độ tin cậy của kết quả phân tích meta.
 2. Trích xuất dữ liệu: Sau khi đã chọn được các nghiên cứu phù hợp, ta cần tiến hành trích xuất các dữ liệu cần thiết từ các nghiên cứu này. Các dữ liệu này bao gồm các thông tin như số lượng mẫu, đặc điểm của mẫu, giá trị kết quả của từng nghiên cứu, độ lệch chuẩn và các thông tin khác liên quan đến nghiên cứu.
 3. Tính toán hiệu quả trung bình trọng số: Hiệu quả trung bình trọng số là chỉ số thống kê quan trọng trong phân tích meta. Nó được tính toán bằng cách sử dụng các kết quả của từng nghiên cứu và trọng số của nghiên cứu đó. Trọng số của mỗi nghiên cứu được tính toán dựa trên kích thước mẫu của nghiên cứu và độ lệch chuẩn của nghiên cứu đó. Sau đó, hiệu quả trung bình trọng số được tính bằng cách tính trung bình của các hiệu quả được trọng số.
 4. Đánh giá sự đồng nhất: Đánh giá sự đồng nhất giữa các kết quả từ các nghiên cứu khác nhau bằng cách sử dụng các thống kê như Q-statistic, I-square và Cochran’s Q-test. Các thống kê này được sử dụng để đo lường sự khác biệt giữa các kết quả nghiên cứu.
 5. Phân tích nhạy cảm: Phân tích nhạy cảm được sử dụng để đánh giá ảnh hưởng của các nghiên cứu cụ thể và các giả định về kết quả meta-analysis. Phân tí

Lựa chọn nghiên cứu

Việc lựa chọn các nghiên cứu phù hợp trong phân tích meta là rất quan trọng và ảnh hưởng trực tiếp đến độ chính xác và độ tin cậy của kết quả phân tích meta. Dưới đây là một số tiêu chí để lựa chọn các nghiên cứu phù hợp:

 1. Tiêu chí về mẫu: Các nghiên cứu cần phải có mẫu đại diện và đủ lớn để có độ chính xác cao. Nếu mẫu quá nhỏ hoặc không đại diện, thì kết quả phân tích meta có thể không chính xác.
 2. Tiêu chí về phương pháp nghiên cứu: Các nghiên cứu nên được thực hiện bằng các phương pháp nghiên cứu khoa học, có thiết kế thích hợp và phù hợp với mục đích của phân tích meta.
 3. Tiêu chí về thời gian: Các nghiên cứu được chọn nên có thời gian xuất bản gần đây để đảm bảo tính hiện đại và độ tin cậy của kết quả.
 4. Tiêu chí về địa lý: Các nghiên cứu được chọn nên phải đến từ các khu vực có điều kiện tương đồng về môi trường, địa lý và văn hóa để đảm bảo tính chính xác và độ tin cậy của kết quả.
 5. Tiêu chí về cách thức báo cáo kết quả: Các nghiên cứu nên báo cáo đầy đủ các thông tin cần thiết như số liệu và phương sai, phương pháp phân tích dữ liệu, và kết quả chi tiết. Các thông tin này sẽ giúp đảm bảo tính chính xác và độ tin cậy của kết quả phân tích meta.
 6. Tiêu chí về cơ chế tìm kiếm: Việc tìm kiếm nghiên cứu nên được thực hiện một cách kỹ lưỡng, bằng cách sử dụng các công cụ tìm kiếm phù hợp và các từ khóa liên quan. Việc này sẽ đảm bảo tính đầy đủ và độ tin cậy của tập hợp các nghiên cứu được chọn để phân tích meta.

Tìm kiếm và thu thập dữ liệu

Sau khi lựa chọn các nghiên cứu phù hợp, chúng ta tiến hành tìm kiếm và thu thập dữ liệu từ các nghiên cứu này. Dữ liệu cần thu thập bao gồm các giá trị trung bình và sai số tương ứng cho mỗi nhóm trong mỗi nghiên cứu.

Đánh giá chất lượng dữ liệu: Sau khi thu thập dữ liệu, chúng ta cần đánh giá chất lượng của dữ liệu này. Các nghiên cứu có thể được đánh giá về chất lượng bằng cách sử dụng các công cụ đánh giá chất lượng như Jadad scale, Cochrane risk of bias tool, v.v.

Tiến hành phân tích dữ liệu: Cuối cùng, chúng ta sử dụng các phương pháp phân tích dữ liệu thống kê để tổng hợp các kết quả từ các nghiên cứu khác nhau. Các phương pháp này bao gồm meta-analysis theo mô hình ngẫu nhiên, meta-analysis theo mô hình cố định, meta-regression, v.v.

Việc trích xuất dữ liệu là một phần quan trọng trong bài meta-analysis, vì nó đóng vai trò quan trọng trong việc đưa ra các kết luận chính xác từ tổng hợp kết quả của các nghiên cứu khác nhau.

Tính toán hiệu quả trung bình

Trong meta-analysis, hiệu quả trung bình trọng số (weighted mean effect size) là một chỉ số thống kê được tính dựa trên các kết quả của các nghiên cứu khác nhau được tổng hợp lại. Chỉ số này giúp đánh giá trung bình tác động của một biến độc lập đến một biến phụ thuộc trên một mẫu lớn.

Để tính toán hiệu quả trung bình trọng số trong meta-analysis, ta cần thực hiện các bước sau:

 1. Tính toán hiệu quả tiêu chuẩn hóa (standardized effect size) cho mỗi nghiên cứu: Hiệu quả tiêu chuẩn hóa là một chỉ số thống kê được tính toán dựa trên các kết quả đo lường khác nhau của các nghiên cứu. Các kết quả này có thể được chuyển đổi về một đơn vị đo chuẩn, như hiệu ứng chuẩn hóa (standardized mean difference) hoặc tỷ lệ hiệu quả (odds ratio).
 2. Tính toán trọng số cho mỗi nghiên cứu: Trọng số được tính dựa trên số lượng mẫu và độ chính xác của nghiên cứu. Các nghiên cứu có số lượng mẫu lớn hơn và độ chính xác cao hơn sẽ được đưa vào tính toán với trọng số cao hơn.
 3. Tính toán hiệu quả trung bình trọng số: Hiệu quả trung bình trọng số được tính toán bằng cách tổng hợp hiệu quả tiêu chuẩn hóa từ các nghiên cứu khác nhau, với trọng số tương ứng cho mỗi nghiên cứu. Công thức tính toán như sau:
  Hiệu quả trung bình trọng số = Σ (hiệu quả tiêu chuẩn hóa * trọng số) / Σ trọng số
 4. Tính toán độ lệch chuẩn trung bình trọng số (weighted mean standard deviation): Độ lệch chuẩn trung bình trọng số được tính toán bằng cách tổng hợp độ lệch chuẩn của từng nghiên cứu, với trọng số tương ứng. Công thức tính toán như sau:
  Độ lệch chuẩn trung bình trọng số = sqrt(Σ ((số lượng mẫu -1)*độ lệch chuẩn^2)* trọng số) / Σ (số lượng mẫu -1) * trọng số
 1. Đánh giá tính đồng nhất (heterogeneity) của các kết quả: Tính đồng nhất (heterogeneity) được đánh giá dựa trên độ lệch giữa các kết quả của các nghiên cứu. Nếu độ lệch này quá lớn, nghĩa là các nghiên cứu đó không đồng nhất về kết quả. Có nhiều phương pháp để đánh giá độ lệch này, trong đó phương pháp I-squared và Cochrane’s Q là phổ biến nhất.
 2. Tính toán khoảng tin cậy (confidence interval) cho hiệu quả trung bình trọng số: Khoảng tin cậy cho hiệu quả trung bình trọng số được tính toán dựa trên độ lệch chuẩn trung bình trọng số và số lượng mẫu.
 3. Phân tích nhạy cảm (sensitivity analysis): Nếu có sự khác biệt lớn giữa kết quả của các nghiên cứu, ta có thể thực hiện phân tích nhạy cảm để đánh giá tác động của từng nghiên cứu lên kết quả tổng hợp. Phân tích nhạy cảm thường được thực hiện bằng cách loại bỏ các nghiên cứu có ảnh hưởng lớn đến kết quả tổng hợp và tính toán lại hiệu quả trung bình trọng số.
 4. Phân tích phân bố (subgroup analysis): Nếu có sự khác biệt giữa các nhóm nghiên cứu, ta có thể thực hiện phân tích phân bố để đánh giá tác động của từng nhóm lên kết quả tổng hợp. Phân tích phân bố thường được thực hiện bằng cách tách các nghiên cứu thành các nhóm dựa trên các đặc điểm nhất định và tính toán lại hiệu quả trung bình trọng số cho từng nhóm.
 5. Đánh giá chất lượng của các nghiên cứu (quality assessment): Đánh giá chất lượng của các nghiên cứu là quan trọng để đảm bảo tính chính xác của kết quả tổng hợp. Các phương pháp đánh giá chất lượng bao gồm việc kiểm tra thiếu sót trong thiết kế và phương pháp nghiên cứu, đánh giá chất lượng phương pháp đo lường và đánh giá rủi ro của các nghiên cứu.

Đánh giá tính đồng nhất

Trong meta-analysis, đánh giá sự đồng nhất (heterogeneity) giữa các kết quả của các nghiên cứu là rất quan trọng để đảm bảo tính chính xác của kết quả tổng hợp. Độ đồng nhất thể hiện mức độ tương đồng giữa các kết quả của các nghiên cứu, nếu độ lệch này quá lớn, nghĩa là các nghiên cứu đó không đồng nhất về kết quả và có thể ảnh hưởng đến tính chính xác của kết quả tổng hợp.

Có nhiều phương pháp để đánh giá độ đồng nhất trong meta-analysis, trong đó phổ biến nhất là I-squared và Cochrane’s Q. Phương pháp I-squared đo lường tỷ lệ phần trăm của độ lệch giữa các nghiên cứu không phải do ngẫu nhiên gây ra. Giá trị I-squared càng cao thì mức độ đồng nhất càng thấp. Phương pháp Cochrane’s Q sử dụng kiểm định dựa trên phương sai để đánh giá sự khác biệt giữa các kết quả của các nghiên cứu.

Khi đánh giá sự đồng nhất, cần xem xét các yếu tố như độ lớn của mẫu, cách thức tiến hành nghiên cứu, đặc điểm của đối tượng nghiên cứu, cách tính toán kết quả và phương pháp phân tích dữ liệu. Nếu độ lệch giữa các kết quả là do ngẫu nhiên, ta có thể tiếp tục thực hiện meta-analysis bằng cách sử dụng mô hình hiệu quả trung bình ngẫu nhiên (random-effects model), còn nếu không ta sử dụng mô hình hiệu quả trung bình cố định (fixed-effects model) để tính toán kết quả tổng hợp.

Ngoài I-squared và Cochrane’s Q, còn có một số phương pháp khác để đánh giá độ đồng nhất trong meta-analysis như là Breslow-Day test, Egger’s test, và Galbraith’s plot. Tuy nhiên, các phương pháp này thường ít được sử dụng hơn so với I-squared và Cochrane’s Q.

Breslow-Day test được sử dụng để kiểm tra độ đồng nhất của các nhóm con trong meta-analysis. Nó là một kiểm định dựa trên tỷ lệ và giá trị P được tính bằng cách so sánh tỷ lệ giữa các nhóm con.

Egger’s test được sử dụng để kiểm tra có sự khác biệt về độ lệch giữa các nghiên cứu. Nó dựa trên mối quan hệ giữa hiệu quả ước tính và sai số tiêu chuẩn của từng nghiên cứu.

Galbraith’s plot là một biểu đồ dùng để đánh giá độ đồng nhất trong meta-analysis. Nó cho phép xác định các nghiên cứu có đóng góp lớn đến độ đồng nhất.

Ngoài ra, còn một số yếu tố khác cũng có thể ảnh hưởng đến độ đồng nhất trong meta-analysis như là sự định lượng và định tính của đặc điểm của từng nghiên cứu, sự đồng nhất về kết quả mục tiêu, cách lựa chọn và phân tích dữ liệu, và sự chênh lệch về thời gian và địa điểm thực hiện nghiên cứu.

Tóm lại, đánh giá độ đồng nhất là một bước quan trọng trong quá trình thực hiện meta-analysis để đảm bảo tính chính xác và tin cậy của kết quả tổng hợp. Cần sử dụng nhiều phương pháp khác nhau để đánh giá độ đồng nhất và xem xét các yếu tố ảnh hưởng để đưa ra kết luận chính xác.

Phân tích độ nhạy

Phân tích độ nhạy trong meta-analysis là quá trình đánh giá khả năng của kết quả meta-analysis chịu được ảnh hưởng của các nghiên cứu không đồng nhất, hoặc của các giả định phân phối khác nhau giữa các nghiên cứu. Độ nhạy càng cao thì kết quả meta-analysis càng chịu ảnh hưởng của các nghiên cứu không đồng nhất hoặc của các giả định phân phối khác nhau giữa các nghiên cứu.

Có một số phương pháp để phân tích độ nhạy trong meta-analysis, bao gồm:

 1. Phân tích ảnh hưởng của mỗi nghiên cứu: Phương pháp này đánh giá ảnh hưởng của từng nghiên cứu đến kết quả tổng hợp bằng cách loại bỏ từng nghiên cứu ra khỏi phân tích và xem sự thay đổi của kết quả.
 2. Phân tích khả năng chịu đựng của kết quả: Phương pháp này đánh giá khả năng của kết quả tổng hợp chịu được ảnh hưởng của các nghiên cứu không đồng nhất hoặc của các giả định phân phối khác nhau giữa các nghiên cứu. Phương pháp này thường sử dụng kiểm định Jackknife hoặc Bootstrapping.
 3. Phân tích đường cong khả năng: Phương pháp này đánh giá khả năng của kết quả tổng hợp chịu đựng của các nghiên cứu không đồng nhất hoặc của các giả định phân phối khác nhau giữa các nghiên cứu bằng cách vẽ đường cong khả năng trên biểu đồ Forest plot.

Phân tích độ nhạy trong meta-analysis rất quan trọng để đánh giá tính chính xác và tin cậy của kết quả tổng hợp. Việc phân tích độ nhạy giúp cho người nghiên cứu hiểu rõ hơn về sự đóng góp của từng nghiên cứu vào kết quả tổng hợp và có thể điều chỉnh kết quả để đảm bảo tính chính xác và tin cậy.

Để hiểu rõ hơn về phân tích độ nhạy trong meta-analysis, ta có thể đi vào chi tiết các phương pháp được sử dụng.

 1. Phân tích ảnh hưởng của mỗi nghiên cứu: Phương pháp này được sử dụng để đánh giá khả năng của mỗi nghiên cứu ảnh hưởng đến kết quả tổng hợp. Để thực hiện phương pháp này, ta thực hiện các bước sau:
 • Loại bỏ từng nghiên cứu khỏi meta-analysis.
 • Tính toán lại kết quả tổng hợp sau khi loại bỏ nghiên cứu đó.
 • So sánh kết quả tổng hợp sau khi loại bỏ nghiên cứu đó với kết quả tổng hợp ban đầu.
 • Nếu kết quả tổng hợp sau khi loại bỏ nghiên cứu đó không thay đổi nhiều so với kết quả tổng hợp ban đầu, ta kết luận rằng nghiên cứu đó không có ảnh hưởng đáng kể đến kết quả tổng hợp.
 1. Phân tích khả năng chịu đựng của kết quả: Phương pháp này được sử dụng để đánh giá khả năng của kết quả tổng hợp chịu đựng các ảnh hưởng từ các nghiên cứu không đồng nhất hoặc các giả định phân phối khác nhau giữa các nghiên cứu. Các phương pháp được sử dụng trong phân tích này bao gồm:
 • Kiểm định Jackknife: Phương pháp này sử dụng các phân tích thay thế bằng cách loại bỏ từng nghiên cứu một lần và tính toán lại kết quả tổng hợp. Sau đó, ta tính toán độ lệch chuẩn giữa kết quả tổng hợp ban đầu và các kết quả tổng hợp thay thế để đánh giá sự ổn định của kết quả tổng hợp.
 • Bootstrapping: Phương pháp này sử dụng một mẫu ngẫu nhiên từ dữ liệu đã có để tạo ra nhiều bộ dữ liệu khác nhau. Sau đó, ta tính toán kết quả tổng hợp trên từng bộ dữ liệu khác nhau và tính toán độ lệch chuẩn giữa các kết quả tổng hợp để đánh giá sự độc lập và ổn định của kết quả tổng hợp.
 1. Phân tích độ nhạy và đặc hiệu của kết quả tổng hợp: Phương pháp này được sử dụng để đánh giá độ nhạy và đặc hiệu của kết quả tổng hợp. Các phương pháp được sử dụng trong phân tích này bao gồm:
 • Đường ROC (Receiver Operating Characteristic Curve): Phương pháp này sử dụng đường ROC để đánh giá độ nhạy và đặc hiệu của kết quả tổng hợp. Đường ROC là một đường biểu thị sự phụ thuộc của độ nhạy và đặc hiệu của một phép đo trên một dải ngưỡng khác nhau. Ta tính toán đường ROC bằng cách tính toán độ nhạy và đặc hiệu của kết quả tổng hợp trên một dải ngưỡng khác nhau và sau đó vẽ đường ROC. Khu vực dưới đường ROC càng lớn thì độ nhạy và đặc hiệu của kết quả tổng hợp càng cao.
 • Lưới lọc Galbraith: Phương pháp này sử dụng một lưới lọc để đánh giá độ nhạy và đặc hiệu của kết quả tổng hợp. Lưới lọc Galbraith bao gồm một lưới các hình vuông tương ứng với mỗi nghiên cứu trong meta-analysis. Ta tính toán trọng số ảnh hưởng của mỗi nghiên cứu trên mỗi ô hình vuông và sau đó vẽ lưới lọc. Khu vực nằm ngoài lưới lọc Galbraith thể hiện các nghiên cứu có ảnh hưởng đáng kể đến kết quả tổng hợp.

Các phương pháp này đều có thể được sử dụng để đánh giá độ nhạy và đặc hiệu của kết quả tổng hợp trong meta-analysis. Tuy nhiên, để lựa chọn phương pháp phù hợp, ta cần xem xét cẩn thận các giả định của mô hình và tính toán phương sai của kết quả tổng hợp.

Back to top button