Please Enable JavaScript in your Browser to visit this site

Jannah Child

Giới thiệu

Estimated reading: 14 minutes

Summary: Phân tích sống còn là gì? Phân tích sống còn (survival analysis) là một phương pháp thống kê sử dụng để phân tích và mô hình hóa thời gian cho các sự kiện như tử vong, suy giảm chức năng hoặc các biến cố khác. Mục đích của survival analysis là phân tích thời gian mà một sự kiện xảy ra và xác định các yếu tố ảnh hưởng đến thời gian đó. Các khái niệm quan trọng trong survival analysis bao gồm: Survival function: xác suất một cá nhân sẽ sống sót đến thời điểm t nhất định. Hazard function: tỉ lệ giữa xác suất một sự kiện xảy ra trong …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng nhập hoặc đăng ký gói Premium

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Phân tích sống còn là gì? Phân tích sống còn (survival analysis) là một phương pháp thống kê sử dụng để phân tích và mô hình hóa thời gian cho các sự kiện như tử vong, suy giảm chức năng hoặc các biến cố khác. Mục đích của survival analysis là phân tích thời gian mà một sự kiện xảy ra và xác định các yếu tố ảnh hưởng đến thời gian đó. Các khái niệm quan trọng trong survival analysis bao gồm: Survival function: xác suất một cá nhân sẽ sống sót đến thời điểm t nhất định. Hazard function: tỉ lệ giữa xác suất một sự kiện xảy ra trong …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng nhập hoặc đăng ký gói Premium

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Chia sẻ
NỘI DUNG
Back to top button