Please Enable JavaScript in your Browser to visit this site

Jannah Child

Minh họa thực hành

Estimated reading: 11 minutes

Summary: Giới thiệu lệnh stcox Lệnh stcox trong Stata là một trong những lệnh quan trọng nhất để thực hiện phân tích survival analysis. Lệnh này được sử dụng để ước tính các hệ số hồi quy Cox và tính toán các giá trị liên quan đến thời gian sống sót của các đối tượng trong một nghiên cứu. Cú pháp Cú pháp của lệnh stcox như sau: stcox [varlist] [if] [in] [, options] Trong đó: [varlist] là danh sách các biến độc lập sử dụng trong mô hình, bao gồm các biến liên tục và nhị phân (dạng số 0 và 1). [if] và [in] là các điều …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng nhập hoặc đăng ký gói Premium

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Giới thiệu lệnh stcox Lệnh stcox trong Stata là một trong những lệnh quan trọng nhất để thực hiện phân tích survival analysis. Lệnh này được sử dụng để ước tính các hệ số hồi quy Cox và tính toán các giá trị liên quan đến thời gian sống sót của các đối tượng trong một nghiên cứu. Cú pháp Cú pháp của lệnh stcox như sau: stcox [varlist] [if] [in] [, options] Trong đó: [varlist] là danh sách các biến độc lập sử dụng trong mô hình, bao gồm các biến liên tục và nhị phân (dạng số 0 và 1). [if] và [in] là các điều …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng nhập hoặc đăng ký gói Premium

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Chia sẻ
NỘI DUNG
Back to top button