Please Enable JavaScript in your Browser to visit this site

Jannah Child

Minh họa thực hành

Estimated reading: 14 minutes

Summary: Để thực hiện meta-analysis trên Stata, chúng ta cần làm các bước sau: Import dữ liệu về Stata: Đầu tiên, chúng ta cần import dữ liệu từ các tệp Excel hoặc CSV vào Stata. Dữ liệu bao gồm kích thước hiệu ứng và sai số tiêu chuẩn tương ứng của các nghiên cứu được phân tích, cũng như các biến định lượng khác như tác giả, năm xuất bản, loại nghiên cứu, và phương pháp phân tích. Kiểm tra tính đồng nhất: Trước khi thực hiện meta-analysis, chúng ta cần kiểm tra tính đồng nhất giữa các kích thước hiệu ứng của các nghiên cứu. Điều này có …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng nhập hoặc đăng ký gói Premium

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Để thực hiện meta-analysis trên Stata, chúng ta cần làm các bước sau: Import dữ liệu về Stata: Đầu tiên, chúng ta cần import dữ liệu từ các tệp Excel hoặc CSV vào Stata. Dữ liệu bao gồm kích thước hiệu ứng và sai số tiêu chuẩn tương ứng của các nghiên cứu được phân tích, cũng như các biến định lượng khác như tác giả, năm xuất bản, loại nghiên cứu, và phương pháp phân tích. Kiểm tra tính đồng nhất: Trước khi thực hiện meta-analysis, chúng ta cần kiểm tra tính đồng nhất giữa các kích thước hiệu ứng của các nghiên cứu. Điều này có …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng nhập hoặc đăng ký gói Premium

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Chia sẻ
NỘI DUNG
Back to top button