Please Enable JavaScript in your Browser to visit this site

Jannah Child

Phương pháp ước lượng

Estimated reading: 28 minutes

Summary: Các phương pháp thường được sử dụng trong survival analysis bao gồm: Ước lượng Kaplan-Meier Ước lượng Kaplan-Meier là một phương pháp được sử dụng trong survival analysis để ước tính hàm số sống sót (survival function) của các nhóm trong một nghiên cứu. Hàm số sống sót mô tả xác suất của việc một cá nhân còn sống sót sau một khoảng thời gian nhất định, và thường được sử dụng để đánh giá nguy cơ sự kiện trong một nhóm người. Để ước tính hàm số sống sót bằng phương pháp Kaplan-Meier, ta sử dụng dữ liệu về thời gian sự kiện (time-to-event) và trạng thái …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng nhập hoặc đăng ký gói Premium

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Các phương pháp thường được sử dụng trong survival analysis bao gồm: Ước lượng Kaplan-Meier Ước lượng Kaplan-Meier là một phương pháp được sử dụng trong survival analysis để ước tính hàm số sống sót (survival function) của các nhóm trong một nghiên cứu. Hàm số sống sót mô tả xác suất của việc một cá nhân còn sống sót sau một khoảng thời gian nhất định, và thường được sử dụng để đánh giá nguy cơ sự kiện trong một nhóm người. Để ước tính hàm số sống sót bằng phương pháp Kaplan-Meier, ta sử dụng dữ liệu về thời gian sự kiện (time-to-event) và trạng thái …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng nhập hoặc đăng ký gói Premium

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Chia sẻ
NỘI DUNG
Back to top button