Please Enable JavaScript in your Browser to visit this site

Hướng nghiên cứu

Tác động truyền dẫn của tỉ giá hối đoái đến lạm phát tại Việt Nam

ài nghiên cứu sử dụng phương pháp ngang giá sức mua theo đề xuất của Hooper và Mann (1989), phân tích tác động truyền dẫn tỉ giá hối đoái đến lạm phát của Việt Nam theo kênh tác động trực tiếp thông qua giá hàng nhập khẩu. Phương pháp đồng liên kết của Johasen và mô hình hiệu chỉnh sai số của Engle và Granger được sử dụng để kiểm tra mức truyền dẫn tỉ giá hối đoái vào lạm phát của Việt Nam trong giai đoạn 1992 – 2012. Kết quả nghiên cứu cho thấy tỉ giá hối đoái thực sự có ảnh hưởng lớn đến lạm …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng nhập hoặc đăng ký gói Premium

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Back to top button