Please Enable JavaScript in your Browser to visit this site

KTL nâng cao

Tổng hợp kiểm định sự kiện

Tiếp theo bài Kiểm định sự kiện, phần trình bày bên dưới sẽ lần lượt giới thiệu công thức, ý nghĩa của tất cả các kiểm định thống kê sử dụng trong nghiên cứu sự kiện. Gọi \({L_1} = {t_1} – {t_0} + 1\) là bề rộng của cửa sổ ước lượng với \({t_0}\) là ngày sớm nhất (bắt đầu) và \({t_1}\) là ngày trễ nhất (kết thúc) của cửa sổ ước lượng liên quan đến ngày xảy ra sự kiện. Và \({L_2} = {t_2} – {t_1}\) là bề rộng của cửa sổ sự kiện với \({t_2}\) là ngày kết thúc của sự kiện trong cửa sổ sự …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng ký gói PHÙ HỢP

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Back to top button