Bảng tra

Tổng hợp các bảng tra giá trị tới hạn của các thống kê t (Student), thống kê F (Fisher), thống kê Chi -bình phương, thống kê Durbin – Watson, kiểm định nghiệm đơn vị, hệ số tương quan Pearson… nhằm thuận lợi hơn trong quá trình kiểm định.

Back to top button