TÀI NGUYÊN

  09/12/2022

  Thực hành nghiên cứu sự kiện trên dữ liệu bảng

  Sử dụng lệnh eventdd để thực hiện nghiên cứu sự kiện trên dữ liệu bảng (panel event study) nhằm kiểm…
  05/12/2022

  Hướng dẫn tạo bảng tổng hợp kết quả hồi quy – phần 7

  Hướng dẫn sử dụng style trong tạo bảng tổng hợp kết quả hồi quy, kết quả kiểm định và các…
  01/12/2022

  Minh họa sử dụng biểu thức chính quy trên Stata

  Bài viết sẽ minh họa cách sử dụng biểu thức chính quy trên Stata để trích xuất các thông tin…
  29/11/2022

  Minh họa sử dụng biểu thức chính quy trên R

  Bài viết minh họa cách sử dụng biểu thức chính quy qua 20 quy tắc cơ bản, cũng như thực…
  22/11/2022

  Hướng dẫn tạo bảng tổng hợp kết quả hồi quy – phần 6

  Hướng dẫn tạo bảng tổng hợp kết quả hồi quy cho nhiều mô hình bằng cách sử dụng lệnh table…

  Vietlod Chanel

  1 / 6 Videos
  1

  Giới thiệu kênh thực hành kinh tế lượng với Stata

  00:27
  2

  Kiểm tra tính dừng của chuỗi dữ liệu bảng - PURT

  01:26:22
  3

  Cơ sở ước lượng, kiểm định và lựa chọn mô hình FEM với REM

  01:20:43
  4

  Xử lí biến nội sinh - Ước lượng IV, 2SLS

  01:52:12
  5

  Ước lượng GMM - giới thiệu và diễn giải chi tiết

  01:52:29
  6

  Ước lượng đồng tích hợp - MG PMG FMOLS DOLS

  01:55:00
  Back to top button