Please Enable JavaScript in your Browser to visit this site

Jannah Child

Lý thuyết IRT

Estimated reading: 10 minutes

Summary: Lý thuyết IRT được sử dụng làm cơ sở cho việc chuẩn hóa từng câu hỏi và nâng cao chất lượng của một bài đánh giá. Bên cạnh đó, lý thuyết IRT còn xây dựng các cách đo lường các đặc điểm không quan sát được nhằm khám phá mối quan hệ giữa các đặc điểm tiềm ẩn không quan sát được. Các mô hình IRT một tham số, hai tham số và ba tham số hình thành tương ứng từ các tham số độ khó, độ phận biệt và độ đoán mò tồn tại trong mô hình. Các mô hình IRT này có thể được ước lượng …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng nhập hoặc đăng ký gói Premium

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Lý thuyết IRT được sử dụng làm cơ sở cho việc chuẩn hóa từng câu hỏi và nâng cao chất lượng của một bài đánh giá. Bên cạnh đó, lý thuyết IRT còn xây dựng các cách đo lường các đặc điểm không quan sát được nhằm khám phá mối quan hệ giữa các đặc điểm tiềm ẩn không quan sát được. Các mô hình IRT một tham số, hai tham số và ba tham số hình thành tương ứng từ các tham số độ khó, độ phận biệt và độ đoán mò tồn tại trong mô hình. Các mô hình IRT này có thể được ước lượng …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng nhập hoặc đăng ký gói Premium

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Chia sẻ
NỘI DUNG
Back to top button