Please Enable JavaScript in your Browser to visit this site

Jannah Child

Phân biệt CFA với EFA và SEM

Estimated reading: 12 minutes

Summary: Nói một cách đơn giản thì CFA là một cách kiểm định cho biết các biến đo lường mô tả các khái niệm tốt như thế nào. Phân biệt CFA và EFA EFA khai phá dữ liệu và cung cấp cho nhà nghiên cứu thông tin về bao nhiêu nhân tố là cần thiết để mô tả tốt nhất dữ liệu. Với EFA, các biến đo lường có liên quan với mỗi nhân tố qua một hệ số tải nhân tố. Một cấu trúc đơn giản có mỗi biến đo lường tải cao lên chỉ một nhân tố và có các hệ số tải nhỏ hơn ở các …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng nhập hoặc đăng ký gói Premium

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Nói một cách đơn giản thì CFA là một cách kiểm định cho biết các biến đo lường mô tả các khái niệm tốt như thế nào. Phân biệt CFA và EFA EFA khai phá dữ liệu và cung cấp cho nhà nghiên cứu thông tin về bao nhiêu nhân tố là cần thiết để mô tả tốt nhất dữ liệu. Với EFA, các biến đo lường có liên quan với mỗi nhân tố qua một hệ số tải nhân tố. Một cấu trúc đơn giản có mỗi biến đo lường tải cao lên chỉ một nhân tố và có các hệ số tải nhỏ hơn ở các …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng nhập hoặc đăng ký gói Premium

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Chia sẻ
NỘI DUNG
Back to top button