Please Enable JavaScript in your Browser to visit this site

Jannah Child

Thang đo Guttman

Estimated reading: 10 minutes

Summary: Cùng với thang đo Likert, thang đo Thurstone thì thang đo Guttman là một trong ba thang đo đơn hướng được sử dụng phổ biến nhất. Thang đo Guttman đôi khi còn gọi là thang đo tích lũy (cumalative scaling) hoặc phân tích tỉ lệ đồ (scalogram analysis). Nội dung bên dưới sẽ giải thích cách xây dựng và quản trị một thang đo Guttman. Giới thiệu thang đo Guttman Mục đích của thang đo Guttman là xây dựng một khái niệm đơn hướng liên tục để đo lường. Điều này nghĩa là gì? Về cơ bản, chúng ta muốn một tập hợp các mục hỏi hoặc các …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng nhập hoặc đăng ký gói Premium

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Cùng với thang đo Likert, thang đo Thurstone thì thang đo Guttman là một trong ba thang đo đơn hướng được sử dụng phổ biến nhất. Thang đo Guttman đôi khi còn gọi là thang đo tích lũy (cumalative scaling) hoặc phân tích tỉ lệ đồ (scalogram analysis). Nội dung bên dưới sẽ giải thích cách xây dựng và quản trị một thang đo Guttman. Giới thiệu thang đo Guttman Mục đích của thang đo Guttman là xây dựng một khái niệm đơn hướng liên tục để đo lường. Điều này nghĩa là gì? Về cơ bản, chúng ta muốn một tập hợp các mục hỏi hoặc các …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng nhập hoặc đăng ký gói Premium

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Chia sẻ
NỘI DUNG
Back to top button