Please Enable JavaScript in your Browser to visit this site

Giải thích các nhân tố

Estimated reading: 35 minutes 45 views

Sau khi các nhân tố được trích, bước tiếp đến là giải thích các nhân tố trích được. Theo Hair và cộng sự (2014, tr.110) thì quy trình lặp ba bước sau: (i) ước lượng ma trận nhân tố, (ii) xoay nhân tố và (iii) giải thích nhân tố và mô tả lại mô hình sẽ được sử dụng để hỗ trợ cho quá trình giải thích một cấu trúc nhân tố và lựa chọn một giải pháp nhân tố cuối cùng. Trong mỗi quá trình, có thể gặp phải một số vấn đề như xoay nhân tố (factor rotation), ý nghĩa thống kê của hệ số tải …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng ký gói PHÙ HỢP

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Back to top button