Please Enable JavaScript in your Browser to visit this site

Jannah Child

Các giả thiết

Estimated reading: 10 minutes

Summary: Cở mẫu Liên quan đến cở mẫu thì các nhà nghiên cứu sẽ không thực hiện phân tích nhân tố nếu mẫu có số quan sát ít hơn 50 và cở mẫu cho phân tích phải nên có từ 100 quan sát trở lên. Để thực hiện điều này, dựa trên các khung lý thuyết trước đó, các nhà nghiên cứu xác định số biến tối thiểu sử dụng trong mô hình rồi từ đó xác định cở mẫu phù hợp. Trong phân tích nhân tố thì mẫu phải đồng nhất. Điều đó có nghĩa không phù hợp để sử dụng phân tích nhân tố cho mẫu có …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng nhập hoặc đăng ký gói Premium

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Cở mẫu Liên quan đến cở mẫu thì các nhà nghiên cứu sẽ không thực hiện phân tích nhân tố nếu mẫu có số quan sát ít hơn 50 và cở mẫu cho phân tích phải nên có từ 100 quan sát trở lên. Để thực hiện điều này, dựa trên các khung lý thuyết trước đó, các nhà nghiên cứu xác định số biến tối thiểu sử dụng trong mô hình rồi từ đó xác định cở mẫu phù hợp. Trong phân tích nhân tố thì mẫu phải đồng nhất. Điều đó có nghĩa không phù hợp để sử dụng phân tích nhân tố cho mẫu có …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng nhập hoặc đăng ký gói Premium

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Chia sẻ
NỘI DUNG
Back to top button