Please Enable JavaScript in your Browser to visit this site

Jannah Child

Quy trình phân tích CFA

Estimated reading: 90 minutes

Summary: Một lý thuyết đo lường được sử dụng để xác định cách các biến đo lường mô tả một tập các khái niệm. Các mối quan hệ chính liên kết các khái niệm với các biến (ước lượng các hệ số tải nhân tố) và giữa các khái niệm với nhau (sự tương quan giữa các khái niệm). Thông qua việc ước lượng của những mối quan hệ này, nhà nghiên cứu có thể tiến hành một đánh giá thực nghiệm cho lý thuyết đo lường đề xuất. Quy trình sáu bước SEM được sử dụng để đánh giá mô hình đo lường lý thuyết. Bước 1: định …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng nhập hoặc đăng ký gói Premium

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Một lý thuyết đo lường được sử dụng để xác định cách các biến đo lường mô tả một tập các khái niệm. Các mối quan hệ chính liên kết các khái niệm với các biến (ước lượng các hệ số tải nhân tố) và giữa các khái niệm với nhau (sự tương quan giữa các khái niệm). Thông qua việc ước lượng của những mối quan hệ này, nhà nghiên cứu có thể tiến hành một đánh giá thực nghiệm cho lý thuyết đo lường đề xuất. Quy trình sáu bước SEM được sử dụng để đánh giá mô hình đo lường lý thuyết. Bước 1: định …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng nhập hoặc đăng ký gói Premium

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Chia sẻ
NỘI DUNG
Back to top button