Phương trình cấu trúc

Estimated reading: 31 minutes 40 views

SEM không phải là một mô hình riêng rẽ mà là một khái niệm chung cho các phương trình cấu trúc. Hai thành phần chính của một mô hình SEM là thành phần đo lường (Measurement model) mà điển hình là mô hình CFA chuẩn (Standard Confirmatory Factor Analysis) và thành phần cấu trúc (Structural model) với mô hình điển hình là PA (Path Analysis) và SR (Structural Regression). Do vậy, các mô hình PA, CFA và SR lần lượt chỉ là các dạng mô hình riêng rẽ của SEM. Chúng ta lần lượt tìm hiểu các thành phần này của SEM. Phân tích nhánh, PA Trước khi tìm …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng ký gói PHÙ HỢP

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Back to top button