Please Enable JavaScript in your Browser to visit this site

Phương trình cấu trúc

Estimated reading: 31 minutes 22 views

SEM không phải là một mô hình riêng rẽ mà là một khái niệm chung cho các phương trình cấu trúc. Hai thành phần chính của một mô hình SEM là thành phần đo lường (Measurement model) mà điển hình là mô hình CFA chuẩn (Standard Confirmatory Factor Analysis) và thành phần cấu trúc (Structural model) với mô hình điển hình là PA (Path Analysis) và SR (Structural Regression). Do vậy, các mô hình PA, CFA và SR lần lượt chỉ là các dạng mô hình riêng rẽ của SEM. Chúng ta lần lượt tìm hiểu các thành phần này của SEM. Phân tích nhánh, PA Trước khi tìm …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng nhập / đăng ký gói VIP

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Back to top button