Please Enable JavaScript in your Browser to visit this site

Jannah Child

Phân tích CFA

Estimated reading: 2 minutes

Summary: Chương này giả định rằng bạn đã làm quen cơ bản với mô hình SEM, cụ thể là hai thành phần cơ bản đối với một mô hình phương trình cấu trúc thông thường. Chương này sẽ trình bày phần thứ nhất bằng cách mô tả quy trình khẳng định một mô hình đo lường. Phân tích nhân tố khẳng định (CFA) cho phép chúng ta kiểm định các biến đo lường mô tả cho các khái niệm tốt như thế nào. Ưu điểm chính là nhà nghiên cứu có thể phân tích thử nghiệm những khái niệm lý thuyết nền, giải thích mức độ đo lường khác …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng nhập hoặc đăng ký gói Premium

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Chương này giả định rằng bạn đã làm quen cơ bản với mô hình SEM, cụ thể là hai thành phần cơ bản đối với một mô hình phương trình cấu trúc thông thường. Chương này sẽ trình bày phần thứ nhất bằng cách mô tả quy trình khẳng định một mô hình đo lường. Phân tích nhân tố khẳng định (CFA) cho phép chúng ta kiểm định các biến đo lường mô tả cho các khái niệm tốt như thế nào. Ưu điểm chính là nhà nghiên cứu có thể phân tích thử nghiệm những khái niệm lý thuyết nền, giải thích mức độ đo lường khác …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng nhập hoặc đăng ký gói Premium

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Chia sẻ
NỘI DUNG
Back to top button