Trắc nghiệm

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm KINH TẾ HỌC

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm các môn đại cương về KINH TẾ như sau:

GHI CHÚ

Tất cả các câu hỏi đã được tổng hợp và biên soạn kĩ lưỡng cả về nội dung lẫn hình thức và đều có đáp án kèm theo.

Danh mục môn học

Nội dung

500 câu trắc nghiệm Luật Kinh tế

409 câu trắc nghiệm Kinh tế học

284 câu trắc nghiệm Kinh tế học

500 câu trắc nghiệm Kinh tế vi mô

342 câu trắc nghiệm Kinh tế vi mô

266 câu trắc nghiệm Kinh tế vi mô

788 câu trắc nghiệm Kinh tế vĩ mô

500 câu trắc nghiệm Kinh tế vĩ mô

287 câu trắc nghiệm Kinh tế vĩ mô

47 câu trắc nghiệm Kinh tế phát triển

Back to top button