Kiểm định thống kê

Thông thường, dữ liệu của bạn có thể được phân tích bằng nhiều cách. Mỗi cách như vậy được sử dụng sẽ tạo ra mỗi kết quả khác. Bảng bên dưới sẽ tổng hợp các kiểm định thống kê được sử dụng phổ biến. Thông qua bảng tổng hợp này, tùy theo loại biến (độc lập hay phụ thuộc) hoặc kiểu biến, chẳng hạn biến khoảng (interval variable), biến thứ bậc (ordinal variable) hoặc biến phân loại (categorical variable); hoặc dạng phân phối của biến mà lựa chọn một kiểm định thống kê phù hợp. Bên cạnh đó, các bạn có thể được hướng dẫn thực hành các kiểm định thống kê này trên các phần mềm thông dụng như SPSS, STATA.

  Xem thêm: Kiểm định tham số – phi tham số

Lưu ý, những hướng dẫn này mang tính chất tổng quát không nên áp dụng một quy luật cứng nhắc trong mỗi kiểm định được trình bày bên dưới.

Bảng tổng hợp các kiểm định thống kê và các minh họa thực hành

Kiểu biến độc lập

Loại kiểm định

Thực hành

Khoảng – Định danh

t-test một mẫu

SPSS

STATA

Khoảng – Thứ tự

t-test trung vị mẫu

SPSS

STATA

Phân loại (2 mức)

Kiểm định khác biệt giữa 2 tỉ lệ

SPSS

STATA

Phân loại

Độ phù hợp chi – bình phương

SPSS

STATA

Khoảng – Định danh

t-test 2 mẫu độc lập

SPSS

STATA

Khoảng – Thứ tự

Kiểm định Wilcoxon-Mann Whitney

SPSS

STATA

Phân loại

Kiểm định Chi- bình phương

SPSS

STATA

Phân loại

Kiểm định Fisher

SPSS

STATA

Khoảng – Định danh

ANOVA 1 chiều

SPSS

STATA

Khoảng – Thứ tự

Kiểm định Kruskal Wallis

SPSS

STATA

Phân loại

Kiểm định Chi- bình phương

SPSS

STATA

Khoảng – Định danh

kiểm định t-test cặp đôi

SPSS

STATA

Khoảng – Thứ tự

Kiểm định dấu hạng Wilcoxon

SPSS

STATA

Phân loại

Kiểm định McNemar

SPSS

STATA

Khoảng – Định danh

Phương pháp ANOVA lặp 1 chiều

SPSS

STATA

Khoảng – Thứ tự

Kiểm định Friedman

SPSS

STATA

Phân loại

Hồi quy logit lặp

SPSS

STATA

Khoảng – Định danh

ANOVA 2 chiều

SPSS

STATA

Khoảng – Thứ tự

Hồi quy thứ tự

SPSS

STATA

Phân loại

Hồi quy logit thừa số

SPSS

STATA

Khoảng – Định danh

Hệ số tương quan Pearson

SPSS

STATA

Khoảng – Thứ tự

Tương quan hạng Spearman

SPSS

STATA

Phân loại

Hồi quy logit giản đơn

SPSS

STATA

Khoảng – Định danh

Hồi quy tuyến tính đa biến

SPSS

STATA

Khoảng – Định danh

Phân tích hiệp phương sai

SPSS

STATA

Phân loại

Hồi quy logit đa biến

SPSS

STATA

Phân loại

Phân tích phân tách

SPSS

STATA

Khoảng – Định danh

MANOVA 1 chiều

SPSS

STATA

Khoảng – Định danh

Hồi quy đa biến bội

SPSS

STATA

Khoảng – Định danh

Tương quan chính tắc

SPSS

STATA

Khoảng – Định danh

Phân tích nhân tố khám phá

SPSS

STATA

Khoảng – Định danh

Cronbach anpha

SPSS

STATA

Back to top button