Home | Bài sắp đăng

Bài sắp đăng

BÀI ĐĂNG THÁNG 8

 • 01/08/2018 Đánh giá tính hợp lí của thang đo
 • 08/08/2018 Minh họa sử dụng câu lệnh validscale
 • 15/08/2018 Mô hình hệ số ngẫu nhiên trong dữ liệu bảng
 • 23/08/2018 Kiểm định sự tự tương quan trong dữ liệu bảng
 • 30/08/2018 Tính toán hiệu quả tác động biên MTE

BÀI ĐĂNG THÁNG 9

 • 07/09/2018 Kiểm định nghiệm đơn vị bảng – xtpurt Stata
 • 15/09/2018 Ước lượng bảng động tuyến tính trên Stata
 • 22/09/2018 Minh họa thực hiện lệnh xtdpdml trên Stata
 • 29/09/2018 Tính năng mở rộng của xtdpdml trên Stata

BÀI ĐĂNG THÁNG 10

 • 06/10/2018 Hướng dẫn thực hiện và đọc kết quả mô hình DSGE
 • 13/10/2018 Vận dụng mô hình DSGE để hoạch định chính sách
 • 20/10/2018 Áp dụng thực tiễn của mô hình DSGE trên Stata
 • 27/10/2018 Giới thiệu mô hình hồi quy mở rộng ERM, Stata 15

BÀI ĐĂNG THÁNG 11

 • 04/11/2018Hướng dẫn thiết lập các lệnh hồi quy mở rộng ERM
 • 11/11/2018Minh họa xử lí vấn đề biến nội sinh bằng ERM
 • 18/11/2018Minh họa xử lí vấn đề chọn mẫu nội sinh bằng ERM
 • 25/11/2018Minh họa xử lí kết hợp các vấn đề bằng ERM
 • 30/11/2018Hướng dẫn đọc và diễn giải kết quả với ERM

(*) Gồm các bài đăng chính, Vietlod có thể đăng thêm các bài viết khác.