Bài sắp đăng

 

BÀI ĐĂNG THÁNG 1/2020

 • 01/01/2020   Xác định điểm dị biệt cho các phân phối lệch
 • 08/01/2020   Phương pháp DID mở rộng
 • 15/01/2020   Công cụ phân tích lãi suất và giá trị trái phiếu
 • 22/01/2020   Ước lượng GMM cho mô hình bảng động tuyến tính
 • 30/01/2020   Ước lượng Dynamic Common-Correlated

BÀI ĐĂNG THÁNG 2/2020

 • 07/02/2020   Ước lượng TFP trên Stata
 • 15/02/2020   Phương pháp phân tích nhân tố Q
 • 22/02/2020   Nghiên cứu sự kiện trên Stata
 • 29/02/2018   Kiểm tra sự tự tương quan mở rộng

BÀI ĐĂNG THÁNG 3/2020

 • 06/03/2020   Ước lượng mô hình hệ số ngẫu nhiên bị tương quan
 • 13/03/2020   Định dạng dữ liệu ngày tháng trên Stata
 • 20/03/2020   Thực hành CART và Random Forests trên Stata
 • 27/03/2020   Ước lượng ngưỡng cho các mô hình bảng động

BÀI ĐĂNG THÁNG 04/2020

 • 04/04/2020  Ước lượng mô hình ARDL và kiểm tra đồng tích hợp
 • 11/04/2020  Tính năng mới ở Do-file trên Stata 16
 • 18/04/2020  Ước lượng FMOLS/DOLS trên Stata
 • 25/04/2020  Ước lượng MG/PMG trên Stata
 • 30/04/2020  Ước lượng Heckman cho dữ liệu bảng

BÀI ĐĂNG THÁNG 05/2020

 • 07/05/2020  Giải thích tác động tương tác biên trong các mô hình phi tuyến
 • 14/05/2020  Mô hình hồi quy probit thứ tự có phương sai thay đổi
 • 21/05/2020  Tổng quan về mô hình với Lasso
 • 28/05/2020  Giới thiệu Meta-analysis trên Stata 16

BÀI ĐĂNG THÁNG 06/2020

 • 05/06/2020  Minh họa thực hiện Meta-analysis Stata 16
 • 12/06/2020  Mô hình hồi quy mở rộng cho dữ liệu bảng
 • 15/06/2020  Tính toán tác động biên cho mô hình hồi quy mở rộng
 • 20/06/2020  Thực hiện hồi quy phi tham số trên Stata 16
 • 27/06/2020  Hồi quy Logit hỗn hợp với dữ liệu bảng

 

BÀI ĐĂNG THÁNG 07/2020

 • 03/07/2020  Ước lượng mô hình DSGE phi tuyến
 • 10/07/2020  Các mô hình IRT đa nhóm
 • 17/07/2020  Tính toán đại số trên Stata 16
 • 24/07/2020  Giải quy hoạch tuyến tính trên Stata 16
 • 31/07/2020  Ước lượng Bayesian trên Stata 16

BÀI ĐĂNG THÁNG 08/2020

(*) Gồm các bài đăng chính, Vietlod có thể đăng thêm các bài viết khác.

Back to top button