Biến phụ thuộc giới hạn

Estimated reading: 5 minutes 75 views

Trong các ứng dụng thực tế, các sự kiện có tính chất rời rạc xảy ra khá thường xuyên. Chẳng hạn, một công ty có trả cổ tức hay không, công ty trả cổ tức bằng tiền mặt, cổ phiếu hay cả hai. Nếu các loại biến này được mô hình hóa, mô hình hồi quy tuyến tính thường sẽ không phù hợp (mặc dù nó có thể cung cấp các ước tính xấp xỉ trong một số trường hợp). Trong chương này chúng ta sẽ xem xét các mô hình thay thế được phát triển để giải thích các mô hình với biến phụ thuộc dạng rời …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng ký gói PHÙ HỢP

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Back to top button