Please Enable JavaScript in your Browser to visit this site

Jannah Child

Ước lượng IV

Estimated reading: 5 minutes

Summary: Phương pháp biến công cụ   Sử dụng lệnh xtivreg Giới thiệu lệnh xtivreg Lệnh xtivreg hỗ trợ năm ước lượng khác nhau để áp dụng đối với các mô hình có dạng: Ngoại trừ FD2SLS, thì những ước lượng này là dạng tổng quát của các ước lượng trong xtreg. Minh họa thực hành Dữ liệu minh họa Sử dụng một mẫu dữ liệu con từ bộ dữ liệu NLS (nlswork.dta). Giả định tiền lương (dạng log, ln_w) là một hàm của tuổi (age), thời gian làm việc (tenure). Chúng ta muốn biết liệu việc tham gia công đoàn (union), nơi sinh sống (south) và làm việc …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng nhập hoặc đăng ký gói Premium

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Phương pháp biến công cụ   Sử dụng lệnh xtivreg Giới thiệu lệnh xtivreg Lệnh xtivreg hỗ trợ năm ước lượng khác nhau để áp dụng đối với các mô hình có dạng: Ngoại trừ FD2SLS, thì những ước lượng này là dạng tổng quát của các ước lượng trong xtreg. Minh họa thực hành Dữ liệu minh họa Sử dụng một mẫu dữ liệu con từ bộ dữ liệu NLS (nlswork.dta). Giả định tiền lương (dạng log, ln_w) là một hàm của tuổi (age), thời gian làm việc (tenure). Chúng ta muốn biết liệu việc tham gia công đoàn (union), nơi sinh sống (south) và làm việc …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng nhập hoặc đăng ký gói Premium

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Chia sẻ
NỘI DUNG
Back to top button