Please Enable JavaScript in your Browser to visit this site

Jannah Child

Thực hành với lệnh spivregess

Estimated reading: 12 minutes

Summary: Lệnh spivregress là được sử dụng tương tự lệnh ivregress nhưng dành cho các dữ liệu không gian. Lệnh spivregress sử dụng kỹ thuật ước lượng gs2sls như spregress. Nó cho phép ước lượng mô hình có biến nội sinh. Bạn có thể sử dụng mô hình với nhiều độ trễ không gian của biến phụ thuộc, nhiều thành phần sai số tự hồi quy không gian cũng như nhiều độ trễ không gian của các biến giải thích ngoại sinh trong mô hình. Tuy nhiên, bạn không thể thiết lập độ trễ không gian cho các biến ngoại sinh hoặc cho các biến công cụ bên ngoài mô …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng nhập hoặc đăng ký gói Premium

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Lệnh spivregress là được sử dụng tương tự lệnh ivregress nhưng dành cho các dữ liệu không gian. Lệnh spivregress sử dụng kỹ thuật ước lượng gs2sls như spregress. Nó cho phép ước lượng mô hình có biến nội sinh. Bạn có thể sử dụng mô hình với nhiều độ trễ không gian của biến phụ thuộc, nhiều thành phần sai số tự hồi quy không gian cũng như nhiều độ trễ không gian của các biến giải thích ngoại sinh trong mô hình. Tuy nhiên, bạn không thể thiết lập độ trễ không gian cho các biến ngoại sinh hoặc cho các biến công cụ bên ngoài mô …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng nhập hoặc đăng ký gói Premium

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Chia sẻ
NỘI DUNG
Back to top button