Please Enable JavaScript in your Browser to visit this site

Jannah Child

Hiệu ứng cố định

Estimated reading: 2 minutes

Summary: Giới thiệu Các hiệu ứng cố định được thể hiện qua các thành phần không quan sát được đặc trưng cho các đối tượng và không thay đổi theo thời gian (gọi tắt là các đặc điểm riêng). Sự tồn tại của các đặc điểm riêng $\alpha _i$ này có thể ảnh hưởng đến độ tin cậy của các hệ số ước lượng, nhất là trong trường hợp có sự tương quan giữa biến giải thích với thành phần này. Sự tồn tại của các đặc điểm riêng trong mô hình được đánh giá qua kiểm định Wald, với giả thuyết H0 về sự đồng thời bằng 0 …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng nhập hoặc đăng ký gói Premium

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Giới thiệu Các hiệu ứng cố định được thể hiện qua các thành phần không quan sát được đặc trưng cho các đối tượng và không thay đổi theo thời gian (gọi tắt là các đặc điểm riêng). Sự tồn tại của các đặc điểm riêng $\alpha _i$ này có thể ảnh hưởng đến độ tin cậy của các hệ số ước lượng, nhất là trong trường hợp có sự tương quan giữa biến giải thích với thành phần này. Sự tồn tại của các đặc điểm riêng trong mô hình được đánh giá qua kiểm định Wald, với giả thuyết H0 về sự đồng thời bằng 0 …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng nhập hoặc đăng ký gói Premium

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Chia sẻ
NỘI DUNG
Back to top button