Please Enable JavaScript in your Browser to visit this site

Mô hình đồng tích hợp

Estimated reading: 5 minutes 66 views

Các mô hình động cho phép ước tính các mối quan hệ dài hạn. Nó đo lường ảnh hưởng của một biến giải thích đến giá trị cân bằng (steady state value) của biến phụ thuộc. Ước tính các mối quan hệ dài hạn (long run relationships) là rất cần thiết trong các nghiên cứu thực nghiệm và đặc biệt là các nghiên cứu kinh tế vĩ mô. Các mối quan hệ dài hạn mô tả cách một hoặc nhiều biến phản ứng với những thay đổi trong trạng thái ổn định (steady state). Một số mối quan hệ vĩ mô thường được xem xét như GDP và …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng ký gói PHÙ HỢP

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Back to top button