Please Enable JavaScript in your Browser to visit this site

Ước lượng RC

Estimated reading: 39 minutes 65 views

Có bốn dạng mô hình dữ liệu bảng tuyến tính phổ biến được xem xét sử dụng dụng trong trường hợp tồn tại tính không đồng nhất của các hệ số: Nội dung bên dưới lần lượt hệ thống lý thuyết và minh họa cách thực hiện ước lượng thông qua các ví dụ cụ thể. Mô hình RC Mô hình RC (Random Coefficients) hay còn gọi là mô hình hệ số ngẫu nhiên Xét một mô hình dữ liệu bảng tuyến tính tổng quát với các tham số không đồng nhất giữa các đối tượng như sau: $${Y_{it}} = {\beta _i}{X_{it}} + {e_{it}}$$ Ở đây, Ở đây, …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng ký gói PHÙ HỢP

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Back to top button