Please Enable JavaScript in your Browser to visit this site

Jannah Child

Kiểm tra đồng tích hợp

Estimated reading: 4 minutes

Summary: Với các dữ liệu liên quan đến thời gian như dữ liệu thời gian và dữ liệu bảng, điều đặc biệt lưu ý trước khi chọn phương pháp ước lượng là phải kiểm tra tính dừng và mối quan hệ đồng kết hợp của các biến chuỗi. Chẳng hạn,

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng nhập hoặc đăng ký gói Premium

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Với các dữ liệu liên quan đến thời gian như dữ liệu thời gian và dữ liệu bảng, điều đặc biệt lưu ý trước khi chọn phương pháp ước lượng là phải kiểm tra tính dừng và mối quan hệ đồng kết hợp của các biến chuỗi. Chẳng hạn,

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng nhập hoặc đăng ký gói Premium

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Chia sẻ
NỘI DUNG
Back to top button