Giới thiệu

Estimated reading: 7 minutes 129 views

Việc sử dụng dữ liệu bảng có nhiều ưu điểm so với dữ liệu chéo hoặc dữ liệu thời gian. Những ưu điểm này có thể kể như dữ liệu bảng cho nhiều thông tin hơn về đối tượng khảo sát, có khả năng kiểm soát tính không đồng nhất của các đối tượng, giảm sự đa cộng tuyến giữa các biến và tăng bậc tự do của mô hình. Và do đó, cũng cho độ tin cậy cao hơn (Baltagi, 2008 trang 305; Gujarati, 2004 trang 637). Vì sao sử dụng? Mục đích của đa số các nghiên cứu thực nghiệm trong kinh tế là giải thích …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng ký gói PHÙ HỢP

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Back to top button