Ước lượng RE

Estimated reading: 7 minutes 64 views

Giới thiệu phương pháp Nếu các tác động cố định không thay đổi theo thời gian có tương quan với các biến giải thích thì chúng ta cần sử dụng các phương pháp ước lượng tác động cố định để kiểm soát hoặc loại bỏ nhằm giảm thiểu sự thiên chệch do các tác động cố định ${u _i}$  này có tương quan với biến giải thích. Tuy nhiên, nếu ${u _i}$ không tương quan với các biến giải thích từ các ước lượng tác động cố định trên sẽ không hiệu quả. Khi đó, cần xem xét sử dụng phương pháp ước lượng tác động ngẫu nhiên …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng ký gói PHÙ HỢP

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Back to top button