Please Enable JavaScript in your Browser to visit this site

Jannah Child

Ước lượng FE

Estimated reading: 16 minutes

Summary: Giới thiệu phương pháp Xét mô hình dữ liệu bảng có dạng tổng quát như sau: $$ \begin{equation} \label{eq1} \tag{1} {Y_{it}} = {\beta _0} + {\beta _1}{X_{it}} + {\varepsilon _{it}} \end{equation}$$ Phương trình \ref{eq1} có thể được viết lại dưới dạng như sau: $$ \begin{equation} \label{eq2} \tag{2} {Y_{it}} = {\beta _0} + {\beta _1}{X_{it}} + {u _i} + {e_{it}} \end{equation}$$ Trong đó: Trong trường hợp thành phần tác động riêng rẻ phụ thuộc đối tượng ${u _i}$ có tương quan với biến giải thích ${X_{it}}$ thì kết quả ước lượng OLS sẽ bị thiên chệch. Để giải quyết vấn đề tự tương quan này, chúng ta sử dụng một …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng nhập hoặc đăng ký gói Premium

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Giới thiệu phương pháp Xét mô hình dữ liệu bảng có dạng tổng quát như sau: $$ \begin{equation} \label{eq1} \tag{1} {Y_{it}} = {\beta _0} + {\beta _1}{X_{it}} + {\varepsilon _{it}} \end{equation}$$ Phương trình \ref{eq1} có thể được viết lại dưới dạng như sau: $$ \begin{equation} \label{eq2} \tag{2} {Y_{it}} = {\beta _0} + {\beta _1}{X_{it}} + {u _i} + {e_{it}} \end{equation}$$ Trong đó: Trong trường hợp thành phần tác động riêng rẻ phụ thuộc đối tượng ${u _i}$ có tương quan với biến giải thích ${X_{it}}$ thì kết quả ước lượng OLS sẽ bị thiên chệch. Để giải quyết vấn đề tự tương quan này, chúng ta sử dụng một …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng nhập hoặc đăng ký gói Premium

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Chia sẻ
NỘI DUNG
Back to top button