Ước lượng FE

Estimated reading: 16 minutes 94 views

Giới thiệu phương pháp Xét mô hình dữ liệu bảng có dạng tổng quát như sau: $$ \begin{equation} \label{eq1} \tag{1} {Y_{it}} = {\beta _0} + {\beta _1}{X_{it}} + {\varepsilon _{it}} \end{equation}$$ Phương trình \ref{eq1} có thể được viết lại dưới dạng như sau: $$ \begin{equation} \label{eq2} \tag{2} {Y_{it}} = {\beta _0} + {\beta _1}{X_{it}} + {u _i} + {e_{it}} \end{equation}$$ Trong đó: Trong trường hợp thành phần tác động riêng rẻ phụ thuộc đối tượng ${u _i}$ có tương quan với biến giải thích ${X_{it}}$ thì kết quả ước lượng OLS sẽ bị thiên chệch. Để giải quyết vấn đề tự tương quan này, chúng ta sử dụng một …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng ký gói PHÙ HỢP

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Back to top button