Please Enable JavaScript in your Browser to visit this site

Jannah Child

Mô hình hồi quy kiểm duyệt

Estimated reading: 11 minutes

Summary: Lệnh xttobit Stata cung cấp các công cụ để ước lượng các mô hình kiểm duyệt dạng mô hình Tobit, mô hình Poisson và mô hình nhị thức âm trên dữ liệu bảng. Lệnh xttobit ước lượng các mô hình Tobit ngẫu nhiên (random-effects tobit models). Hiện chưa có lệnh nào cho mô hình hiệu ứng cố định có điều kiện tham số (parametric conditional fixedeffects model), vì không tồn tại một thống kê đầy đủ cho phép các hiệu ứng cố định được điều chỉnh ngoài likelihood. Honor´e (1992) đã phát triển một công cụ ước lượng bán tham số (semiparametric estimator) cho các mô hình Tobit …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng nhập hoặc đăng ký gói Premium

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Lệnh xttobit Stata cung cấp các công cụ để ước lượng các mô hình kiểm duyệt dạng mô hình Tobit, mô hình Poisson và mô hình nhị thức âm trên dữ liệu bảng. Lệnh xttobit ước lượng các mô hình Tobit ngẫu nhiên (random-effects tobit models). Hiện chưa có lệnh nào cho mô hình hiệu ứng cố định có điều kiện tham số (parametric conditional fixedeffects model), vì không tồn tại một thống kê đầy đủ cho phép các hiệu ứng cố định được điều chỉnh ngoài likelihood. Honor´e (1992) đã phát triển một công cụ ước lượng bán tham số (semiparametric estimator) cho các mô hình Tobit …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng nhập hoặc đăng ký gói Premium

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Chia sẻ
NỘI DUNG
Back to top button