Please Enable JavaScript in your Browser to visit this site

Tồn tại điểm gãy cấu trúc

Estimated reading: 15 minutes 9 views
Điểm gãy cấu trúc Sự phá vỡ cấu trúc đề cập đến sự dịch chuyển hoặc thay đổi đáng kể trong mối quan hệ kinh tế hoặc mối quan hệ thống kê giữa các biến số theo thời gian. Nó thường được đặc trưng bởi một sự thay đổi đột ngột, liên tục và đáng chú ý trong hành vi của dữ liệu chuỗi thời gian hoặc trong mối quan hệ giữa hai hoặc nhiều biến. Sự ảnh hưởng Trong kinh tế lượng, việc phát hiện các phá vỡ cấu trúc là rất quan trọng để phân tích dữ liệu chuỗi thời gian và mô hình hóa các …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng nhập / đăng ký gói VIP

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Chia sẻ

Tồn tại điểm gãy cấu trúc

Hoặc sao chép link

NỘI DUNG
Back to top button