Please Enable JavaScript in your Browser to visit this site

Jannah Child

Ước lượng OLS

Estimated reading: 3 minutes

Summary: Xét mô hình dữ liệu bảng có dạng tổng quát như sau: $$ \begin{equation} \label{eq1} \tag{1} {Y_{it}} = {\beta _0} + {\beta _1}{X_{it}} + {\varepsilon_{it}} \end{equation} $$ Chúng ta có thể sử dụng phương pháp OLS để ước lượng phương trình \ref{eq1}, tuy nhiên, việc ước lượng bằng OLS sẽ vi phạm các tính chất sau: Khi đó, chúng ta có thể sử dụng các phương pháp ước lượng dữ liệu bảng truyền thống thường gặp như tác động cố định (phương pháp sai phân – FD, phương pháp hồi quy biến giả – LSDV, hoặc phương pháp tác động cố định – FE) hoặc phương pháp tác …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng nhập hoặc đăng ký gói Premium

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Xét mô hình dữ liệu bảng có dạng tổng quát như sau: $$ \begin{equation} \label{eq1} \tag{1} {Y_{it}} = {\beta _0} + {\beta _1}{X_{it}} + {\varepsilon_{it}} \end{equation} $$ Chúng ta có thể sử dụng phương pháp OLS để ước lượng phương trình \ref{eq1}, tuy nhiên, việc ước lượng bằng OLS sẽ vi phạm các tính chất sau: Khi đó, chúng ta có thể sử dụng các phương pháp ước lượng dữ liệu bảng truyền thống thường gặp như tác động cố định (phương pháp sai phân – FD, phương pháp hồi quy biến giả – LSDV, hoặc phương pháp tác động cố định – FE) hoặc phương pháp tác …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng nhập hoặc đăng ký gói Premium

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Chia sẻ
NỘI DUNG
Back to top button