Please Enable JavaScript in your Browser to visit this site

Ước lượng OLS

Estimated reading: 3 minutes 49 views

Xét mô hình dữ liệu bảng có dạng tổng quát như sau: $$ \begin{equation} \label{eq1} \tag{1} {Y_{it}} = {\beta _0} + {\beta _1}{X_{it}} + {\varepsilon_{it}} \end{equation} $$ Chúng ta có thể sử dụng phương pháp OLS để ước lượng phương trình \ref{eq1}, tuy nhiên, việc ước lượng bằng OLS sẽ vi phạm các tính chất sau: Khi đó, chúng ta có thể sử dụng các phương pháp ước lượng dữ liệu bảng truyền thống thường gặp như tác động cố định (phương pháp sai phân – FD, phương pháp hồi quy biến giả – LSDV, hoặc phương pháp tác động cố định – FE) hoặc phương pháp tác …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng ký gói PHÙ HỢP

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Back to top button