Please Enable JavaScript in your Browser to visit this site

Jannah Child

Lựa chọn mô hình

Estimated reading: 20 minutes

Summary: Ba phương pháp chính để ước lượng các mô hình bảng tĩnh tuyến tính là ước lượng OLS gộp (Pooled OLS), ước lượng tác động cố định – FE (Fixed Effect) và ước lượng tác động ngẫu nhiên – RE (Random Effect). Vậy ước lượng nào là ước lượng phù hợp: OLS, FE hay RE? Lựa chọn giữa FE, RE với OLS Để trả lời câu hỏi FE, RE hay OLS là ước lượng phù hợp thì cần xét đến bản chất dữ liệu thông qua yếu tố đặc trưng ${u _i}$ trong thành phần sai số nhiễu ở phương trình hồi quy. $${Y_{it}} = {\beta _0} + …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng nhập hoặc đăng ký gói Premium

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Ba phương pháp chính để ước lượng các mô hình bảng tĩnh tuyến tính là ước lượng OLS gộp (Pooled OLS), ước lượng tác động cố định – FE (Fixed Effect) và ước lượng tác động ngẫu nhiên – RE (Random Effect). Vậy ước lượng nào là ước lượng phù hợp: OLS, FE hay RE? Lựa chọn giữa FE, RE với OLS Để trả lời câu hỏi FE, RE hay OLS là ước lượng phù hợp thì cần xét đến bản chất dữ liệu thông qua yếu tố đặc trưng ${u _i}$ trong thành phần sai số nhiễu ở phương trình hồi quy. $${Y_{it}} = {\beta _0} + …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng nhập hoặc đăng ký gói Premium

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Chia sẻ
NỘI DUNG
Back to top button