Please Enable JavaScript in your Browser to visit this site

Jannah Child

Mô hình dữ liệu bảng không gian

Estimated reading: 17 minutes

Summary: Mô hình hồi quy không gian dựa trên giả thuyết rằng các quan sát gần nhau trong không gian sẽ có mối quan hệ mạnh hơn so với các quan sát xa nhau. Một số các ví dụ về sử dụng mô hình hồi quy không gian trong kinh tế là để ước tính tác động lan tỏa của đầu tư công đến tăng trưởng kinh tế vùng. Hoặc tác động lan tỏa của giá bất động sản. Sơ lược về SAR Mô hình SAR, Spatial autoregressive models được xác định bằng cách sử dụng các bộ dữ liệu chứa các quan sát trên các đơn vị không …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng nhập hoặc đăng ký gói Premium

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Mô hình hồi quy không gian dựa trên giả thuyết rằng các quan sát gần nhau trong không gian sẽ có mối quan hệ mạnh hơn so với các quan sát xa nhau. Một số các ví dụ về sử dụng mô hình hồi quy không gian trong kinh tế là để ước tính tác động lan tỏa của đầu tư công đến tăng trưởng kinh tế vùng. Hoặc tác động lan tỏa của giá bất động sản. Sơ lược về SAR Mô hình SAR, Spatial autoregressive models được xác định bằng cách sử dụng các bộ dữ liệu chứa các quan sát trên các đơn vị không …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng nhập hoặc đăng ký gói Premium

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Chia sẻ
NỘI DUNG
Back to top button