Please Enable JavaScript in your Browser to visit this site

Jannah Child

Mô hình bảng tĩnh tuyến tính

Estimated reading: 3 minutes

Summary: Khi mô hình không tồn tại mối quan hệ đồng tích hợp giữa biến phụ thuộc và các biến chính sách thì chúng ta sử dụng nhóm phương pháp OLS gộp (Pooled OLS), FE (Fixed Effect), RE (Random Effect) hoặc GMM (Generalized Method of Moments) để ước lượng các mối quan hệ này. Cụ thể: Chúng ta có thể sử dụng câu lệnh xtreg với tùy chọn fe (hoặc fd) để thực hiện ước lượng FE và FD (First Differencing) hoặc tùy chọn re để thực hiện ước lượng RE trên Stata. Trường hợp muốn kiểm soát các ảnh hưởng cố định thông qua biến giả (hồi quy …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng nhập hoặc đăng ký gói Premium

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Khi mô hình không tồn tại mối quan hệ đồng tích hợp giữa biến phụ thuộc và các biến chính sách thì chúng ta sử dụng nhóm phương pháp OLS gộp (Pooled OLS), FE (Fixed Effect), RE (Random Effect) hoặc GMM (Generalized Method of Moments) để ước lượng các mối quan hệ này. Cụ thể: Chúng ta có thể sử dụng câu lệnh xtreg với tùy chọn fe (hoặc fd) để thực hiện ước lượng FE và FD (First Differencing) hoặc tùy chọn re để thực hiện ước lượng RE trên Stata. Trường hợp muốn kiểm soát các ảnh hưởng cố định thông qua biến giả (hồi quy …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng nhập hoặc đăng ký gói Premium

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Chia sẻ
NỘI DUNG
Back to top button