Please Enable JavaScript in your Browser to visit this site

Jannah Child

Mô hình probit đa biến

Estimated reading: 6 minutes

Summary: Xét một mô hình probit đa biến, MVP (Multivariate probit models) với M kết quả đầu ra sau: $$y_{im}^* = \beta _m^/{X_{im}} + {\varepsilon _{im}}\begin{array}{ccccccccccccccc},&{m = 1,…,M}\end{array}$$ Ở đây: $${y_{im}} = \left\{ \begin{array}{l}1\begin{array}{ccccccccccccccc},&{y_{im}^* > 0}\end{array}\\0\begin{array}{ccccccccccccccc},&{y_{im}^* \le 0}\end{array}\end{array} \right.$$ Mô hình MVP có cấu trúc tương tự mô hình hồi quy dường như không liên quan, SUR (Seemingly Unrelated Regression), ngoại trừ việc các biến phụ thuộc dạng nhị phân. Tương tự như mô hình SUR thì các biến giải thích ở mỗi phương trình không nhất thiết là giống nhau hoàn toàn. Một trong những kỹ thuật phổ biến được sử dụng để ước lượng mô hình MVP …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng nhập hoặc đăng ký gói Premium

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Xét một mô hình probit đa biến, MVP (Multivariate probit models) với M kết quả đầu ra sau: $$y_{im}^* = \beta _m^/{X_{im}} + {\varepsilon _{im}}\begin{array}{ccccccccccccccc},&{m = 1,…,M}\end{array}$$ Ở đây: $${y_{im}} = \left\{ \begin{array}{l}1\begin{array}{ccccccccccccccc},&{y_{im}^* > 0}\end{array}\\0\begin{array}{ccccccccccccccc},&{y_{im}^* \le 0}\end{array}\end{array} \right.$$ Mô hình MVP có cấu trúc tương tự mô hình hồi quy dường như không liên quan, SUR (Seemingly Unrelated Regression), ngoại trừ việc các biến phụ thuộc dạng nhị phân. Tương tự như mô hình SUR thì các biến giải thích ở mỗi phương trình không nhất thiết là giống nhau hoàn toàn. Một trong những kỹ thuật phổ biến được sử dụng để ước lượng mô hình MVP …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng nhập hoặc đăng ký gói Premium

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Chia sẻ
NỘI DUNG
Back to top button