Please Enable JavaScript in your Browser to visit this site

Ước lượng GMM

Estimated reading: 27 minutes 89 views

Các mô hình bảng động đưa vào p độ trễ của biến phụ thuộc đóng vai trò là các biến giải thích và bao gồm các yếu tố không quan sát được đặc trưng cho các đối tượng. Với việc tồn tại p độ trễ của biến phụ thuộc sẽ dẫn đến các ước tính của hệ số không còn tin cậy do sự tương quan với các sai số trong mô hình. Arellano và Bond (1991) đề xuất một ước lượng GMM (generalized method of moments) tin cậy để ước tính các tham số của mô hình. Trên Stata, ước lượng GMM có thể được thực hiện …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng ký gói PHÙ HỢP

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Back to top button