Please Enable JavaScript in your Browser to visit this site

Jannah Child

Mô hình Logit thứ tự

Estimated reading: 32 minutes

Summary: Sự tồn tại của các yếu tố không quan sát được bất biến theo thời gian (unobserved time-invariant) là vấn đề quan trọng cần giải quyết trong các mô hình dữ liệu bảng. Đó có thể là sự tương quan giữa chúng với các biến giải thích hay sự tự tương quan chéo (cross-dependence). Một trong những ước lượng hiệu quả để giải quyết vấn đề unobserved time-invariant là sử dụng các ước lượng hiệu ứng cố định, FE để kiểm soát hoặc loại bỏ chúng khỏi mô hình. Trên Stata, chúng ta có thể sử dụng lệnh xtreg để thực hiện ước lượng FE cho các mô …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng nhập hoặc đăng ký gói Premium

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Sự tồn tại của các yếu tố không quan sát được bất biến theo thời gian (unobserved time-invariant) là vấn đề quan trọng cần giải quyết trong các mô hình dữ liệu bảng. Đó có thể là sự tương quan giữa chúng với các biến giải thích hay sự tự tương quan chéo (cross-dependence). Một trong những ước lượng hiệu quả để giải quyết vấn đề unobserved time-invariant là sử dụng các ước lượng hiệu ứng cố định, FE để kiểm soát hoặc loại bỏ chúng khỏi mô hình. Trên Stata, chúng ta có thể sử dụng lệnh xtreg để thực hiện ước lượng FE cho các mô …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng nhập hoặc đăng ký gói Premium

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Chia sẻ
NỘI DUNG
Back to top button